مقاله كاربرد علايم هشداردهنده در كنترل نرخ رفتارهاي ناايمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله طب نظامي از صفحه ۳۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: كاربرد علايم هشداردهنده در كنترل نرخ رفتارهاي ناايمن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمني
مقاله حادثه
مقاله علايم ايمني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدفام ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: روند فزاينده توسعه و استفاده از تكنولوژي هاي مدرن و پيچيده با وجود مزاياي زياد، باعث بروز مشكلات متعددي در زمينه ايمني و سلامتي شده كه يكي از مهم ترين آنها افزايش نرخ بروز حوادث و بيماري هاي شغلي است. هدف اصلي اين مطالعه، بررسي رفتارهاي ناايمن كاركنان يك صنعت دفاعي در ايران و ارزيابي نقش علايم هشداردهنده در كاهش اين رفتارها بود.
روش ها: اين مطالعه مداخله اي در يكي از صنايع دفاعي در ايران انجام گرفت. در فاز اول، با استفاده از روش نمونه برداري از رفتارهاي ايمني، رفتارهاي افراد شاغل در واحد مورد مطالعه كه مشتمل بر ۲۶۳ نفر بودند مورد بررسي قرار گرفت. در مرحله دوم، پس از تحليل داده هاي جمع آوري شده، فراواني هر كدام از رفتارهاي ناايمن و سهم هر كدام در كل اعمال ناايمن به دست آمد و سپس روابط احتمالي آنها با بعضي از خصوصيات دموگرافيك بررسي شد. رفتارهاي ناايمن قبل و پس از (۲ و ۴ ماه) نصب علايم هشداردهنده ارزيابي شدند.
يافته ها: پيش از مداخله %۵۲٫۱ رفتار ها ناايمن بودند. فراوان ترين رفتارهاي ناايمن شامل عدم استفاده يا سوء استفاده از تجهيزات حفاظت فردي، وضعيت نامناسب و استفاده غلط از ابزارهاي دستي بود. با گذشت ۲ و ۴ ماه از اقدامات مداخله اي، نرخ رفتار هاي ناايمن به ترتيب به ۳۳٫۲ و %۳۸٫۷ كاهش يافت.
نتيجه گيري: استفاده از علايم هشداردهنده تاثير مثبتي در كاهش رفتارهاي ناايمن كاركنان دارد. هر چند كه از اثربخشي آن در طول زمان كاسته مي شود.