مقاله كاربرد علف كش اراديكان (EPTC + دي كلرواستاميد) به روش سم آبياري و مقايسه آن با روش معمول مصرف در كنترل علف هاي هرز ذرت (.Zea mays L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: كاربرد علف كش اراديكان (EPTC + دي كلرواستاميد) به روش سم آبياري و مقايسه آن با روش معمول مصرف در كنترل علف هاي هرز ذرت (.Zea mays L)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اراديکان
مقاله ذرت
مقاله سم آبياري
مقاله کنترل علف هاي هرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشتكار اسحاق
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي فريبرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي كارآيي مصرف علف كش اراديكان به روش سم آبياري و مقايسه آن با روش معمول، از نظر كاهش تراكم و بيوماس علف هاي هرز و عملكرد دانه ذرت، آزمايشي به صورت فاكتوريل همراه با سه شاهد در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار در سال ۱۳۸۵ در مزرعه تحقيقاتي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران (كرج) اجرا شد. روشهاي مصرف اراديكان در ۴ سطح شامل كاربرد اراديكان به صورت: ۱) روش معمول مصرف، ۲) سم آبياري با آبياري اول، ۳) سم آبياري با آبياري دوم، ۴) سم آبياري به صورت غلظت خرد شده در آبياري اول و دوم بود. غلظت هاي مختلف اراديكان (به فرم تجاري) در سه سطح شامل: ۱) ۴٫۵ كيلوگرم ماده موثره در هكتار (غلظت توصيه شده)، ۲) ۳٫۱۵ كيلوگرم ماده موثره در هكتار و ۳) ۵٫۸۵ كيلوگرم ماده موثره در هكتار به عنوان فاكتور فرعي در نظر گرفته شدند. سه تيمار شاهد عبارت بودند از شاهد آلوده به علف هرز، شاهد عاري از علف هرز و آترازين+آلاكلر (در مقادير توصيه شده به عنوان علف كش رايج در ذرت). نتايج نشان داد كه روش معمول مصرف اراديكان بالاترين راندمان (۸۰٫۸%) را از نظر كاهش تراكم مجموع گونه هاي علف هاي هرز در اوايل فصل رشد ذرت داشت، اما در مرحله رسيدگي فيزيولوژيك تفاوتي از اين نظر بين روش معمول مصرف و سم آبياري با آبياري دوم ديده نشد. كارآيي اين دو تيمار از نظر تاثير بر بيوماس علف هاي هرز نيز در اول فصل و در مرحله رسيدگي فيزيولوژيك ذرت يكسان بود. كمترين تاثير از نظر كاهش تراكم و بيوماس علف هاي هرز چهار هفته پس از كاشت و در مرحله رسيدگي فيزيولوژيك ذرت از تيمار سم آبياري با آبياري اول بدست آمد. بالاترين عملكرد دانه ذرت نيز در بين روش هاي مصرف مربوط به تيمار روش معمول مصرف بود كه با تيمار سم آبياري با آبياري دوم در يك گروه آماري قرار گرفت. تفاوتي بين غلظت توصيه شده و غلظت حداكثر از نظر كاهش تراكم، كاهش بيوماس علف هاي هرز و عملكرد دانه ذرت، بجز در مورد صفت بيوماس علف هاي هرز ۴ هفته پس از كاشت، ديده نشد. ضمن اينكه ارزش همه صفات بررسي شده، در تيمار آترازين+آلاكلر بالاتر از تيمارهاي اراديكان بود. در مجموع چنانچه كشاورزان تمايل به كاربرد اراديكان از طريق سم آبياري را داشته باشند، مصرف اراديكان با غلظت ۵٫۸۵ كيلوگرم ماده موثره در هكتار همراه با آبياري دوم در ذرت توصيه مي شود.