مقاله كاربرد عناصر فلزي، عناصر با شدت ميدان بالا و عناصر ليتوفيل يون بزرگ در تشخيص جايگاه تكتونيكي پشت كمان منطقه جنوب كهريزك (جنوب تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله علوم دانشگاه تهران از صفحه ۱۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: كاربرد عناصر فلزي، عناصر با شدت ميدان بالا و عناصر ليتوفيل يون بزرگ در تشخيص جايگاه تكتونيكي پشت كمان منطقه جنوب كهريزك (جنوب تهران)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنوب كهريزك
مقاله گدازه
مقاله عناصر فلزي
مقاله پشت کمان
مقاله رژيم کششي
مقاله حاشيه فعال قاره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني سيما
جناب آقای / سرکار خانم: طوطي فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: بازرگاني گيلاني كمال الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نسبت هاي عناصر ناسازگار در سنگ هاي آتشفشاني انعكاسي از تحول تكتونوماگمايي يك ناحيه مي باشد. نسبت هاي Th/Ta، Th/Hf، Ta/Hf،Th/Yb  و  Ta/Yb همگي در تشخيص محيط تكونيكي ولكانيسم كمك مي كنند. بر اين اساس، محيط تكتونيكي ولكانوژنيك ائوسن جنوب تهران (جنوب كهريزك)، مورد بررسي قرار گرفته است. رخساره هاي سنگ شناسي اين ناحيه مشتمل بر سنگهاي آذرآواري و گدازه هاي اسيدي تا بازيك مي باشد. در نمودارهاي ژئوشيميايي گدازه هاي ريوليتي – تراكي آندزيتي و بازالتي غالبا در محدودة حاشيه فعال قاره با گرايشي به سمت جايگاه درون صفحه اي بويژه براي واحدهاي سنگي بازيک، قرار گرفته اند. غني شدگي عناصر نادر خاكي به ميزان چندين برابر كندريت، روند صعودي الگوي عناصر نادر خاكي به سمت LREE براي تمامي نمونه سنگ ها، فقدان آنومالي كاهشي واضح Eu در بازالت هاي منطقه (برخلاف ريوليت ها و تراكي آندزيت ها) همانند آنچه كه در بازالت هاي حوضه هاي پشت كمان شاخص وجود دارد و همچنين تشابه در نسبت عناصر كمياب در سنگ هاي منطقه و چندين محيط پشت قوس، دال بر گرايش سنگ هاي جنوب كهريزك به يك رژيم كششي بويژه براي گدازه هاي بازيک و حد واسط است. سنگ هاي اين منطقه در مقايسه با منابع فرضي نظير DMM (گوشته تهي شدهMORB  و PM (گوشته اوليه) از يك منشا غني شده از عناصر ناسازگار سرچشمه گرفته اند. عناصر فلزي در گدازه هاي بازالتي نسبت به گدازه هاي اسيدي تا حد واسط فراوان ترند بطوريكه از بعضي عناصر فلزي مانند عناصرCo, Sc, Cu, Au, V  نسبت به ليتوسفر قاره اي غني تر و عناصر فلزي Pb, Ni, Zn از فراواني كمتري برخوردارند.