مقاله كاربرد مدل معادلات ساختاري در تحليل نگرش و تمايل به كاربرد فناوري هاي ميزان متغير خاك ورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۵۱ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: كاربرد مدل معادلات ساختاري در تحليل نگرش و تمايل به كاربرد فناوري هاي ميزان متغير خاك ورزي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري هاي ميزان متغير خاك ورزي
مقاله مدل پذيرش فناوري
مقاله نگرش
مقاله تمايل
مقاله كشاورزي دقيق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مقدم كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ايران، خاك بيشتر زمين هاي كشاورزي از نوع بافت سنگين مي باشد. از اين رو، انجام خاك ورزي مناسب در مرحله آماده كردن زمين براي عمليات كاشت ضروري است. فناوري هاي كاربرد ميزان متغير خاك ورزي از جمله راهكارهاي ارايه شده براي پايداري بيشتر منابع خاكي است. اين تحقيق با هدف بررسي نگرش و تمايل كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي استان هاي فارس و خوزستان نسبت به كاربرد اين گونه فناوري ها، انجام گرفته است. مطالعه به روش پيمايش با استفاده از نمونه گيري تصادفي طبقه اي انجام گرفت. يافته ها نشان داد كارشناسان سازمان جهاد كشاروزي استان هاي فارس و خوزستان، تمايل به كاربرد فناوري هاي ميزان متغير خاك ورزي دارند (به ترتيب با ميانگين ۱۶٫۸۵ و (۱۶٫۵۷ و متغيرهاي نگرش اعتمادي، آزمون پذيري، مشاهده پذيري، درك آساني كاربرد و درك مفيد بودن اين فناوري ها بر نگرش و تمايل كارشناسان براي كاربرد اثر مي گذارند. همچنين نتايج نشان داد متغيرهاي نگرش به كاربرد p<0.01)، (β=۰٫۲۴ و مشاهده پذيري (p<0.01، g=0.25) تبيين کننده تمايل به كاربرد كارشناسان هستند. بر اساس نتايج بدست آمده، پيشنهادهايي در خصوص ترويج كاربرد اين فناوري ها توسط كارشناسان در ايران ارايه شده است.