مقاله كاربرد نشانگر ريزماهواره در بررسي صحت آميخته گري بين دو گونه اقتصادي آزادماهيان ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۸۵ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: كاربرد نشانگر ريزماهواره در بررسي صحت آميخته گري بين دو گونه اقتصادي آزادماهيان ايران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آميخته گري
مقاله ريزماهواره
مقاله قزل آلاي رنگين كمان
مقاله Oncorhynchus mykiss
مقاله ماهي آزاد درياي خزر Salmo trutta caspius

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درافشان سالار
جناب آقای / سرکار خانم: كلباسي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پوركاظمي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مجازي اميري باقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آميخته گري يکي از روشهاي سنتي اصلاح نژاد در فعاليتهاي مرتبط با آبزي پروري است. ارزيابي ويژگيهاي موجودات در فرآيندهاي جديد آميخته گري، جهت شناسايي و اثبات ماهيت آميخته آنها ضروري است. براي شناسايي افراد آميخته مي توان از روشهاي مختلفي نظير ويژگيهاي مورفومتريك و مريستيك، فيزيولوژيك، كاريولوژيك و مولكولي بهره جست. يکي از معتبرترين و پيشرفته ترين اين روشها، روش مولکولي است. در اين تحقيق، امكان استفاده از آغازگرهاي ريزماهواره براي بررسي صحت آميخته گري در نتاج حاصل از تلاقي مصنوعي جنس ماده قزل آلاي رنگين كمان Oncorhynchus mykiss و جنس نر ماهي آزاد درياي خزر Salmo trutta caspius مورد ارزيابي قرار گرفت. آغازگرهاي ريزماهواره Str151INRA، Str73INRA، Str85INRA، Str543INR،Str591INRA ، Strutta58 ،Strutta12،Ssa197 ، Ssa171 وOmyFgt1TUF  انتخاب شده و الگوي ژنوتيپي والدين در آميزشهاي تك والدي (براي سه جفت مولد) از طريق واکنش زنجيره اي پليمراز براي هر يك از آغازگرها تعيين شد. از ۱۰ جفت آغازگر،Ssa171  و Ssa197 فاقد جايگاه اتصال بر روي ژنوم بودند، ساير آغازگرها (بجز (OmyFgt1TUF فاقد پلي مورفيسم مناسب بين جفت مولدين بوده و يا حداقل يك باند مشترك را بين مولدين نشان دادند، لذا امكان استفاده از آنها براي بررسي صحت آميخته گري وجود نداشت. الگوي ژنوتيپي حاصل از آغازگر (OmyFgt1TUF) در مولدين قزل آلاي رنگين كمان ماده و ماهي آزاد درياي خزر نر و نتاج حاصل از آميخته گري آنها نشان داد كه نتاج توليدي، آميخته حقيقي بوده و توارث كاملي از باندهاي اختصاصي والدين را دارا هستند. اين تحقيق نشان داد كه استفاده از ريزماهواره ها مي تواند به عنوان شاخصي جهت بررسي صحت آميخته گري در دو گونه مهم از آزادماهيان تجاري ايران مورد استفاده قرار گيرد .