مقاله كارکردهاي شناختي – اجرايي قطعه پيشاني مغز در سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۵۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: كارکردهاي شناختي – اجرايي قطعه پيشاني مغز در سالمندان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارکردهاي شناختي – اجرايي
مقاله قطعه پيشاني مغز
مقاله سالمندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تشخيص باليني زود هنگام اختلالات شناختي سالمندان مي تواند موجب مداخله به موقع شود. هدف از اين مطالعه بررسي کارکردهاي شناختي – اجرايي سالمندان ايراني با استفاده از آزمون هاي باليني بود.
روش: اين مطالعه به صورت مقايسه با نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده در سال ۱۳۸۶ در ۱۵۰ سالمند استان قم انجام شد. ابزار مورد استفاده آزمون معاينه مختصر وضعيت شناختي و آزمون هاي ارزيابي عملکردهاي شناختي – اجرايي قطعه پيشاني مغز (آزمون رديابي، آزمون فراخناي اعداد و آزمون رواني کلامي) بود. آزمون هاي آماري تحليل واريانس و تي مستقل براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: معاينه مختصر وضعيت شناختي از سن، جنس و تحصيلات تاثير مي پذيرفت (P<0.01) . کارايي ساير آزمون هاي مورد استفاده در دو جنس تفاوت نداشت (P>0.05). حافظه کاري، رواني کلامي – معنايي در سنين کمتر و تحصيلات بالاتر کارايي بالاتري داشتند (P<0.01). سرعت رواني – حرکتي (آزمون رديابي – بخش نخست) ارتباط معني داري با تحصيلات داشت (P<0.01). وليکن انعطاف پذيري شناختي (آزمون رديابي – بخش دوم) چنين ارتباطي را نشان نداد (P>0.05).
نتيجه گيري: کارايي حافظه کاري با افزايش سن، کاهش مي يابد و در کليه ارزيابي هاي مربوط به کارکردهاي شناختي بايد نقش تحصيلات را در نظر گرفت. تحصيلات يک عامل محافظتي در برابر زوال شناختي ناشي از سالمندي است.