مقاله كاهش بعد تصاوير فراطيفي از طريق خوشه بندي فازي باندها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه ۴۶۷ تا ۴۷۷ منتشر شده است.
نام: كاهش بعد تصاوير فراطيفي از طريق خوشه بندي فازي باندها
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصاوير فراطيفي
مقاله طبقه بندي
مقاله انتخاب باند
مقاله فضاي پديده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجردي برات
جناب آقای / سرکار خانم: ولدان زوج محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: ابريشمي مقدم حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله يك روش نوين جهت انتخاب باند از تصاوير فراطيفي از طريق خوشه بندي باندها ارايه مي دهد. نوآوري اصلي اين تحقيق در دو موضوع قرار مي گيرد: الف- ارايه يك فضاي محاسباتي جديد با نام فضاي پديده كه در آن باندها بر اساس انعكاس طيفي پديده ها داراي بردار مشخصه مي شود. ب- ارايه معيار هايي نظير عدم قطعيت و زاويه در فضاي پديده براي شناسايي باندهاي با وابستگي بالا و باندهاي حاوي اطلاعات. پس از آنكه فضاي پديده توسط ميانگين كلاسها ايجاد گرديد، باندها در اين فضا توسط الگوريتم FCM خوشه بندي مي شوند. مجموعه باندهاي با همبستگي بالا از طريق شاخص عدم قطعيت در يك دسته قرار گرفته و نزديك ترين باند به مركز هر دسته به عنوان نماينده باندهاي قرار گرفته در آن دسته معرفي مي شود. از طرفي باندهاي با عدم قطعيت بالا به عنوان باندهاي منفرد معرفي شده كه از ميان آنها باندهاي حاوي اطلاعات از طريق زاويه نسبت به قطر فوق مكعب فضاي پديده شناسايي مي گردند. از آن جا كه دسته بندي باندها مبتني بر الگوريتم خوشه بندي فازي و نظارت نشده است عمل خوشه بندي چندين بار تكرار شده و باندهايي به عنوان نماينده در فضاي پديده معرفي مي شوند كه بيشترين صحت طبقه بندي را به ازاي داده هاي اعتبار سنجي حاصل نمايند. نتايج عملي بر روي يك قطع از تصوير فراطيفي كه به عنوان يك داده چالش آور و مبنا مطرح است نتايج بهتري را نسبت به الگوريتم هاي متداول انتخاب باند نظير پيشرو شناور و پسرو شناور عايد كرد.