مقاله كاهش بيان تحمل به مورفين توسط عصاره آبي كلاله زعفران (Crocus sativus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۱۷۰ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: كاهش بيان تحمل به مورفين توسط عصاره آبي كلاله زعفران (Crocus sativus)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مورفين
مقاله زعفران
مقاله بي دردي
مقاله تحمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس جمال
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي صفيه
جناب آقای / سرکار خانم: مرجاني صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي نژاد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زردوز حميرا
جناب آقای / سرکار خانم: صحرايي هدايت
جناب آقای / سرکار خانم: نوروززاده علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تحقيقات قبلي نشان داده است كه تجويز عصاره زعفران باعث بروز سرخوشي و نيز كاهش اثرات سرخوشي آور مورفين به روش ترجيح مكان شرطي شده و نيز حساسيت حركتي در موش كوچك آزمايشگاهي نر و ماده مي شود. در اين تحقيق اثر عصاره آبي كلاله گل زعفران Crocus sativus بر كسب و بيان تحمل به اثرات بي دردي مورفين در موش هاي كوچك آزمايشگاهي ماده نژاد N-MRI در محدوده وزني ۲۰-۲۵ گرم بررسي شد.
روش ها: اين پژوهش با استفاده از روش پس كشيدن دم انجام شد. براي القا تحمل، موش ها ابتدا دوزهاي بالاي مورفين (۵۰mg/kg) را بصورت دوبار در روز و به مدت سه روز پياپي دريافت كردند. در روز چهارم، موش ها تحمل يافته با دوز موثر مورفين (۱۰mg/kg) آزمايش مي شدند. عصاره گل زعفران در حين القا تحمل به مورفين (كسب) و يا در روز تست تحمل به مورفين (بيان) به حيوانات تزريق مي شد.
يافته ها: نتايج نشان دادند كه تجويز مورفين ۱mg/kg)، ۵، ۱۰ و ۲۰) سبب افزايش زمان حركت دم در حيوانات (بي دردي) گرديد. تجويز عصاره گل زعفران ۱mg/kg)، ۲٫۵، ۵، ۱۰، ۵۰ و (۱۰۰ نيز سبب بروز بي دردي در حيوانات گرديد كه اين امر در دوز ۱۰ ميلي گرم عصاره از نظر آماري معني دار بود. تجويز مورفين ۵۰mg/kg) دوبار در روز) در سه روز پياپي سبب بروز تحمل به مورفين در موش ها شد به نحوي كه تجويز دوز موثر مورفين (۱۰mg/kg) در اين حيوانات بي دردي القا نكرد. تجويز عصاره ۱mg/kg)، ۲٫۵ و (۵ ۳۰ دقيقه قبل از تجويز مورفين (۱۰mg/kg) در روز تست تحمل، سبب مهار بيان تحمل به مورفين شد. تجويز عصاره در دوزهاي فوق ۳۰ دقيقه قبل از تجويز مورفين (۵۰mg/kg) در روزهاي القا تحمل، اثري را بر كسب تحمل به مورفين نداشت.
نتيجه گيري: از اين آزمايش ها نتيجه مي گيريم كه تجويز عصاره زعفران مي تواند بيان تحمل به اثرات بي دردي مورفين را مهار كرده اما اثري بر كسب تحمل به مورفين ندارد. در ضمن، عصاره زعفران قادر به القا بي دردي در حيوانات است.