مقاله كاهش شنوايي شغلي و ازدياد فشار خون شرياني ناشي از مواجهه طولاني مدت با صدا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در سلامت كار ايران از صفحه ۳۶ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: كاهش شنوايي شغلي و ازدياد فشار خون شرياني ناشي از مواجهه طولاني مدت با صدا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كاهش شنوايي ناشي از سروصدا
مقاله مواجهه شغلي
مقاله افزايش فشار خون شرياني
مقاله كاركنان پتروشيمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقاب مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مداحي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي فرد عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: كاهش شنوايي ناشي از صدا يك اختلال شنوايي دايمي و معمولا دو طرفه در اثر مواجهه طولاني با صداهاي بلند است و مواجهه شغلي كارگران با سروصدا يكي از شايعترين مخاطرات شغلي مي باشد. در عين حال در برخي مطالعات، صدا به عنوان يكي از عوامل افزايش شيوع پرفشاري خون معرفي شده گرچه در اين مورد اتفاق نظر وجود ندارد. هدف مطالعه همگروهي تاريخي حاضر ارزيابي اثرات سروصدا بر روي سيستم شنوايي و همچنين بررسي ارتباط احتمالي بين مواجهه شغلي با سروصدا و افزايش فشار خون شرياني بود.
روش بررسي: جمعيت مورد مطالعه را ۱۴۰ نفر مرد سالم با تاريخچه تماس قبلي و فعلي با سروصدا در يك مركز صنعتي پتروشيمي و همچنين ۱۴۰ نفر مرد بدون تماس با سروصدا از همان مركز صنعتي (گروه مرجع) تشكيل مي داد. براي انجام مطالعه يك پرسشنامه ۴۰ سوالي شامل سوالاتي نظير سن- وزن- قد- سابقه كار در مركز صنعتي- ميزان سروصداي محل كار- سابقه ابتلا به افزايش فشار خون براي افراد تكميل گرديد.
علاوه بر آن افراد مورد معاينه فيزيكي قرار گرفته و فشار خون آنها در حالت استراحت اندازه گيري شد و تست اديومتري براي سنجش شنوايي از راه هوا (AC) و استخوان (BC) صورت گرفت. ضمنا اندازه گيري ميزان فشار صوت (sound pressure level) و octave band analyzing براي ايستگاههاي مختلف حل كار يكايك شاغلين مورد مطالعه انجام گرديد. سپس تراز معادل (LEQ) محاسبه گرديد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS 10 و آزمون هاي تي دانشجويي و كاي دو مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در اين مطالعه شيوع افت شنوايي در بين كاركنان مواجهه يافته با صدا ۳۸٫۵ درصد و در كاركنان مواجهه نيافته ۷٫۸ درصد و اختلاف آنها از نظر آماري معني دار بود (p<0.001). همچنين تعداد افراد مبتلا به پرفشاري خون در گروه مواجهه يافته به صدا به صورت معني داري بيشتر از گروه مرجع بود.
نتيجه گيري: اين يافته ها در حاليكه مويد اين موضوعند كه مواجهه ي طولاني مدت با سروصداي بلندسبب كاهش شنوايي حسي عصبي مي شود همچنين تاييدي بر اين فرضيه است كه تماس طولاني مدت شغلي با صدا مي تواند يك عامل خطر براي افزايش فشار خون شرياني باشد.