مقاله كاهش شيوع گواتر و كفايت يدرساني در دانش آموزان ۱۱-۹ ساله شهركرمان در سال ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۲۲۶ تا ۲۳۴ منتشر شده است.
نام: كاهش شيوع گواتر و كفايت يدرساني در دانش آموزان ۱۱-۹ ساله شهركرمان در سال ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گواتر
مقاله يدرساني
مقاله يد
مقاله سطح ادراري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سنجري مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: غلامحسينيان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نخعي نوذر
جناب آقای / سرکار خانم: شكوهي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: معيني معينه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اختلالات ناشي از يد با طيف وسيعي از تظاهرات باليني به عنوان يكي از مشكلات عمده بهداشتي – تغذيه اي كشور محسوب شده و مبارزه با آن نيز يكي از اولويت هاي بهداشتي كشور بوده است. استان كرمان از مناطقي است كه قبل از يدرساني، داراي شيوع بالاي گواتر آندميك بوده است. از آنجا كه برنامه هاي پايش و حذف اختلال هاي ناشي از كمبود يد در كشور ما هر ۵ سال يك بار انجام مي شود، اين مطالعه با هدف تعيين شيوع گواتر اندميك در سال ۱۳۸۵ و مقايسه آن با دوره هاي قبلي انجام شد.
روش: طي يك بررسي توصيفي – مقطعي از طريق نمونه گيري تصادفي، ۵۳۸۰ دانش آموز دختر و پسر از طريق معاينه باليني و طبق تقسيم بندي سازمان جهاني بهداشت از نظر شيوع گواتر درجه بندي شده سپس ميزانTSH, T3, T4  سرم و يد ادرار آنان اندازه گيري شد.
يافته ها: درصد كلي گواتر در هر دو گروه دختران و پسران دانش آموز %۳۴٫۸ بود. ميانگين يد ادراري در جمعيت مورد مطالعه ۲۱۳٫۷ ميكروگرم در ليتر و در دختران و پسران به ترتيب ۲۱۲٫۰۷±۱۲۲٫۶۵ و ۲۱۲٫۶۰±۱۰۷٫۱۱ ميكروگرم در ليتر بود که اختلاف معني داري را نشان نمي دهد. ميانگين T4 در کل دانش آموزان ۸٫۷ ميكروگرم در ليتر، در دختران ۸٫۸±۱٫۹ ميکروگرم در ليتر و در پسران ۸٫۶±۱٫۸ ميكروگرم در ليتر به دست آمد كه اختلاف معني داري بين دو جنس وجود نداشت. ميانگين TSH در کل ۲٫۶، در دختران ۲٫۹±۱٫۷ و در پسران ۲٫۳±۱٫۲ ميكروگرم در ليتر بود (P=0.001). ميانگين T3 در کل ۱۵۹٫۳، در دختران ۱۶۲٫۴±۳۱٫۳ و در پسران ۱۵۶٫۹±۳۳٫۲ ميكروگرم در ليتر در به دست آمد که اختلاف معني داري بين دو جنس وجود نداشت.
نتيجه گيري: يافته هاي اين بررسي نشان مي دهد كه در مقايسه با بررسي كشوري سال ۱۳۷۵ و ۱۳۸۰ درصد گواتر در دانش آموزان استان کرمان كاهش معني داري داشته و ميزان يد ادرار به حد مطلوب سازمان بهداشت جهاني رسيده است.