مقاله كاهش كلسترول روغن كره با استفاده از لسيتين سويا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه ۷۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: كاهش كلسترول روغن كره با استفاده از لسيتين سويا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كلسترول
مقاله لسيتين سويا
مقاله روغن كره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتي غلامعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيماري هاي قلبي عروقي بالاترين عامل مرگ و مير هستند و افزايش كلسترول خون خطر ابتلا به اين بيماري ها را زياد مي كند. مواد غذايي حاوي مقادير زياد كلسترول باعث افزايش كلسترول خون مي شوند. محدوديت مصرف چنين غذاهايي يا كاهش كلسترول آنها خطر ابتلا به بيماري هاي قلبي عروقي را كاهش مي دهد. روش هاي مختلفي براي كاهش كلسترول مواد غذايي  ارايه شده است. هدف از اين تحقيق، كاهش كلسترول روغن كره با استفاده از لسيتين سويا بود.
مواد و روش ها: به ۱۰۰ گرم روغن كره ۲۰ ml آب مقطر و مقادير مختلف لسيتين سويا ( ۵ ، ۷ ، ۱۰ ، ۵/۱۲ ، ۱۵ ، ۵/۱۷ و ۲۰ درصد) اضافه و هم زده شد. سپس لسيتين هيدارته با سانتريفوژ جدا شد. علاوه بر غلظت لسيتين، تاثير سرعت ( ۲۰۰ ، ۴۰۰ ، ۶۰۰ ، ۸۰۰ و ۱۰۰۰ دور در دقيقه) و زمان هم زدن ( ۱۵ ، ۳۰ ، ۴۵ ، ۶۰ ، ۷۵ و ۹۰ دقيقه) و سرعت ( ۲۰۰۰ ، ۲۲۰۰، ۲۴۰۰ ، ۲۶۰۰ و ۲۸۰۰ دور در دقيقه) و زمان سانتريفوژ ( ۵ ، ۱۰ ، ۱۵ ، ۲۰ و ۲۵ دقيقه ) بر كاهش كلسترول بررسي شد. ويژگي هاي شيميايي ( اعداد اسيدي ، پراكسيد و صابوني) و فيزيكي (ضريب شكست و نقطه ذوب) روغن كره كم كلسترول با شاهد مقايسه شد.
يافته ها : افزايش غلظت لسيتين تا ۵/۱۷% و زمان هم زدن تا ۷۵ دقيقه، كلسترول را بيشتر كاهش داد، ولي كاهش كلسترول با زمان هم زدن طولاني تر به طور معني داري (
P<0/05) كمتر شد. نتايج نشان داد كه بين مقدار كاهش كلسترول با سرعت هم زدن، سرعت و زمان سانتريفوژ همبستگي خطي وجود دارد. در ميان ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي روغن كره كم كلسترول فقط عدد اسيدي به طور معني داري بيشتر از روغن كره شاهد بود و ساير ويژگي ها تغيير معني داري نداشتند.
نتيجه گيري: غلظت ۱۰% لسيتين ، هم زدن به مدت ۴۵ دقيقه، سرعت هم زدن ۶۰۰ دور در دقيقه، سانتريفوژ كردن به مدت ۱۵ دقيقه و سانتريفوژ كردن با سرعت ۲۴۰۰ دور در دقيقه شرايط مناسب براي كاهش كلسترول شناسايي شد. تحت چنين شرايطي۶/۷۸% كلسترول روغن كره كاهش يافت.