مقاله كتابچه گزارش روزانه (logbook) كارورزان بخش اورژانس بيمارستان امام خميني (ره) چگونه تكميل شده است؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۵۵ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: كتابچه گزارش روزانه (logbook) كارورزان بخش اورژانس بيمارستان امام خميني (ره) چگونه تكميل شده است؟
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كتابچه گزارش روزانه
مقاله کارورز
مقاله بخش اورژانس
مقاله اهداف آموزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمند شروين
جناب آقای / سرکار خانم: اصل سليماني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از پيش تعيين نمودن اهداف آموزشي عملي و قرار دادن دانشجويان در برابر فرصت هاي يكسان آموزشي و منطبق با اهداف، از طريق كتابچه گزارش روزانه (logbook) براي كارورزان به عنوان بخشي از نمره ارزيابي نهايي آنان است. بررسي چگونگي تكميل بخش هاي مختلف كتابچه گزارش روزانه توسط كارورزان بخش اورژانس هدف اين مطالعه بود.
روش ها: اين مطالعه به صورت توصيفي- مقطعي گذشته نگر بر روي كليه كتابچه هاي گزارش روزانه كارورزان بخش اورژانس بيمارستان امام خميني (ره)، در فاصله زماني فروردين ۱۳۸۵ تا ارديبهشت ۱۳۸۶ انجام گرفت. داده هاي آن توسط نرم افزار SPSS و آمارهاي توصيفي به صورت فراواني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: در مجموع، ۳۸۸ كتابچه گزارش روزانه كارورزي، مربوط به ۲۲۱ (۵۶٫۹۶ درصد) كارورز مرد و ۱۶۷ نفر (۴۳٫۰۴ درصد) كارورز زن بررسي شد. با در نظر گرفتن تمامي فعاليت هاي مورد نظر، ۷۵٫۹۸ درصد از كارورزان حداقل يك بار، ۴۹٫۳۶ درصد از كارورزان يك بار كمتر از تعداد مورد نظر و ۳۲٫۲۵ درصد بطور كامل هر يك از فعاليت هاي مورد نظر بخش را انجام داده، يا مشاركت داشته و يا آن را مشاهده كرده اند.
نتيجه گيري: با بكار بستن كتابچه گزارش روزانه در بخش اورژانس مي توان كارورزان را در انجام فعاليت هاي مورد نظر بخش هدايت نمود ولي استفاده موثر از كتابچه گزارش روزانه، نيازمند آشنايي بيشتر كارورزان با اين ابزار و اعمال نظارت بيشتر بر نحوه تكميل آن مي باشد. كتابچه گزارش روزانه فعلي نيازمند اعمال تغييراتي است. به منظور يك نواخت نمودن آموزش در كل دوره كارورزي و پوشش تمامي اهداف آموزشي عملي در آن، طراحي كتابچه گزارش روزانه جامعي براي كل دوره كارورزي پيشنهاد مي شود.