مقاله كدهاي اخلاق پرستاري در ايران: گزارش بخشي از يك مطالعه اقدام پژوهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۴۵ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: كدهاي اخلاق پرستاري در ايران: گزارش بخشي از يك مطالعه اقدام پژوهي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كدهاي اخلاقي
مقاله پرستاري
مقاله اقدام پژوهي
مقاله آناليز محتوايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جولايي سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: بخشنده بابك
جناب آقای / سرکار خانم: محمدابراهيم مينا
جناب آقای / سرکار خانم: عسگرزاده مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: واشقاني فراهاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: شريعت اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: علوي لواساني فيروزه
جناب آقای / سرکار خانم: معلمي هما
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي نژاد زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شايسته است كه پرستاران در جايگاه هاي مختلف ارايه خدمت، فعاليت هاي خود را بر اساس ارزش هاي مشترکي بنا نهند که معمولا در کدهاي اخلاقي پرستاري منعکس مي گردد. با توجه به فقدان كدهاي مدون اخلاق پرستاري در كشور ما، هدف از اين مطالعه، كه بخشي از يك مطالعه جامع تر مي باشد، طراحي و تدوين آزمايشي کدهاي اخلاق حرفه اي پرستاران در كشور ايران است.
جست و جو در متون منتشر شده و بانك هاي اطلاعاتي اينترنتي براي بررسي کدهاي رايج در کشورهاي مختلف انجام شد و داده هاي به دست آمده پس از ترجمه مورد تجزيه و تحليل محتوايي قرار گرفت. سپس مجموعه اي از کدهاي مشترک عملکرد حرفه اي، به عنوان پايه اوليه تدوين و طي جلسات بحث گروهي متمركز در بيمارستان سينا مجددا تحليل شده و منطبق با شرايط فرهنگي و بستر اجتماعي سيستم ارايه خدمات سلامت در ايران، کدهاي آزمايشي نهايي استخراج گرديد.
كدهاي اخلاق پرستاري پيشنهادي در يازده محور شامل احترام به بيمار، آموزش به بيمار، احترام به همكاران تيم درمان، وظيفه شناسي، ارتقا دانش و توانمندي حرفه اي، مديريت تعارضات منافع، تعهد به صداقت، تعهد به رازداري، تعهد به عدالت، ارتقا كيفيت مراقبت از بيمار، تعهد به حفظ حيثيت پرستاري مي باشد كه مصاديق هر يك نيز ذكر شده است.
به نظر مي رسد که اين مجموعه کدهاي آزمايشي بتواند منبع اوليه اي را براي تهيه ابزار ارزيابي وضعيت موجود عملکرد اخلاقي پرستاران فراهم کرده و به تداوم فعاليت تا دستيابي به کدهاي استاندارد شده کمک کند.