مقاله كفايت دياليز در بيماران مراجعه كننده به مركز همودياليز آبادان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۸۷ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: كفايت دياليز در بيماران مراجعه كننده به مركز همودياليز آبادان
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نارسايي مرحله انتهايي كليه
مقاله همودياليز
مقاله كفايت دياليز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي فر افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: تراب پور مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: محسني زاد پروين
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي علي
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: با توجه به روشن نبودن وضعيت كيفيت دياليز در آبادان، اين پژوهش جهت بررسي ميزان كفايت دياليز در بيماران مراجعه كننده به مركز همودياليز شهرستان آبادان در سال ۸۶ انجام شد.
مواد و روش ها: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي مقطعي مي باشد و جامعه پژوهش شامل تمامي بيماران مراجعه كننده به مركز همودیالیز شهرستان آبادان در سال ۱۳۸۶ بودند كه بيش از سه ماه از دياليز آنها مي گذشت. اطلاعات از طريق چك ليست گردآوري شد. به منظور تعيين كفايت دياليز از مقیاس kt/v و URR و نيز جهت بررسي وضعيت تغذيه اي از معيار PCR استفاده شد، در نهايت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 13 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين كلي kt/v، ۰٫۹±۰٫۲۱، كمترين و بيشترين ميزان آن به ترتيب ۰٫۲ و ۱٫۲۷ بود. ميانگين كلي URR نيز ۱۰±۵۳ درصد و كمترين و بيشترين مقدار آن ۱۴ و ۷۰% بود. در مورد PCR نيز ميانگين كلي ۰٫۱۸ PCR±۰٫۷۹ و كمترين و بيشترين ميزان آن ۰٫۳۵ و ۱٫۲۶ بود. بين ميزان kt/v و URR با جنس، سن، ساعات دياليز در هفته و نوع صافي ارتباط معني داري مشاهده نشد. بین kt/v با PCR با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون ارتباط آماري معني داري به دست نیامد (p=0.14).
نتيجه گيري: با توجه به بي كفايتي دياليز در اكثريت بيماران ۹۷٫۸% در مركز مورد مطالعه انجام تحقيقات وسيعتر به منظور شناخت علل آن ضروري به نظر مي رسد. همچنين با توجه به اهمييت اندازه گيري درست ميزان اوره براي سنجش كفايت دياليز توصيه مي شود در ساير مراكز ايران از روش جديد بكار گرفته شده در اين مقاله جهت بررسي كفايت دياليز استفاده گردد تا بر اساس نتايج آن بتوان اقدامات لازم را انجام داد.