مقاله كفايت همودياليز بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۶۱ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: كفايت همودياليز بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کفايت دياليز
مقاله نارسايي مزمن کليه
مقاله همودياليز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجت محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: بهبود كيفيت دياليز، مهم ترين عامل در كاهش عوارض و مرگ و مير مبتلايان به نارسايي هاي مزمن كليه به شمار مي رود. اما هنوز مشخص نيست كه بيماران اورميك به چه مقدار همودياليز نياز دارند. در بيشتر مراكز از مدل سازي كينتيك اوره براي بررسي كفايت همودياليز استفاده مي شود. هدف اين مطالعه، بررسي ميزان كفايت دياليز بيماران در بخش همودياليز بيمارستان مطهري جهرم بود.
روش ها: پژوهش حاضر مطالعه اي توصيفي – مقطعي است. جامعه مورد پژوهش شامل ۶۸ بيمار غير اورژانسي مراجعه كننده به بخش همودياليز بيمارستان مطهري جهرم در سال ۱۳۸۷ كه در مرحله انتهايي بيماري مزمن كليوي قرار داشتند بود كه به روش سرشماري انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. محاسبه كفايت دياليز با فرمول KT/V انجام شد. شاخص ها مرسوم URR و PRU نیز محاسبه گردید. داده ها به وسیله آزمون های پارامتریک و غیرپارامتریک تحلیل شد.
يافته ها: ميانگين سني نمونه ها ۱۸٫۶۲±۵۸٫۸۸ بود. ميانگين شاخص هاي كفايت دياليز KT/V معادل ۰٫۷۵۷±۰٫۹۶۳ و URR معادل ۸۷٫۹±۵۱٫۶ بود. بين فشارخون، وزن، اوره و كراتينين قبل و بعد از دياليز اختلاف معني داري بين ميانگين ها به كمك آزمون T مزدوج مشاهده شد (p<0.001).
نتيجه گيري: با توجه به پايين بودن كفايت دياليز در اين مركز لازم است بررسي جامعي در خصوص تعيين علل عدم كفايت دياليز صورت گيرد.