مقاله كلونينگ و شناسايي ژن GRA4 توكسوپلاسما گونده اي سويه RH در پلاسميد يوكاريوت بياني pcDNA3 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: كلونينگ و شناسايي ژن GRA4 توكسوپلاسما گونده اي سويه RH در پلاسميد يوكاريوت بياني pcDNA3
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توکسوپلاسما گونده اي
مقاله کلونينگ
مقاله GRA4؛ pcDNA3

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ماسبي ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري فر فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: دليمي اصل عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: وزيني قيصر حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: توكسوپلاسموزيس به وسيله يك انگل تك ياخته داخل سلولي (توكسوپلاسما گونده اي) ايجاد مي شود و در سراسر جهان گسترش دارد. اين بيماري داراي اهميت عمده پزشكي و دامپزشكي است و عامل بيماري مادرزادي در انسان و حيوانات اهلي است. علاوه بر اين، به تازگي به دليل آنسفاليت در افراد ايدزي به اهميت آن افزوده شده است. به همين دليل تهيه يک واکسن موثر عليه توکسوپلاسما يک هدف مهم در جهان است. آنتي ژن گرانولي ۴  (GRA4)به عنوان يک آنتي ژن عمده توکسوپلاسما گونده اي شناخته شده است. از اين رو، به عنوان يک کانديدا براي تهيه واکسن ملاحظه شده است. آنتي ژن  گرانولي ۴ از برادي زوئيت ها و تاكي زوئيت ها ترشح مي شود. اين ژن به صورت کپي تک و فاقد اينترون است. هدف از اين تحقيق، تهيه پلاسميد نوترکيب حاوي ژن GRA4 است که بتوان از آن به عنوان DNA واکسن استفاده کرد.
مواد و روش کار: در اين تحقيق ژن GRA4 پس از تکثير به روش PCR در پلاسميد pTZ57R کلون شد. سپس در باکتري اشرشياکلي سوش TG1 ترانسفورم شد. پلاسميد نوتركيب پس از تکثير از باکتري ميزبان استخراج و ژن هدف با استفاده از برش آنزيمي، با آنزيم هاي KpnI و EcoRI از پلاسميد  pTZ57Rجدا شد. از طرف ديگر پلاسميد pcDNA3  براي پذيرش قطعه GRA4 و انجام کلونينگ نيز با آنزيم هاي KpnI و EcoRI برش داده شد GRA4 درون پلاسميد pcDNA3 ساب کلون شد و اين محصول واکنش اتصال در باکتري هاي فوق ترانسفورم شده و در محيط LB حاوي آمپي سيلين کشت داده شدند؛ پلاسميدهاي نوترکيب pcGRA4 به وسيله کيت استخراج پلاسميد، از اشرشياکلي تخليص شدند.
نتايج: صحت کار با روش هاي PCR و برش آنزيمي به کمک آنزيم هاي اختصاصي فوق با استفاده از الکتروفورز تاييد شده و نتايج نشان داد، قطعه GRA4 در پلاسميد pcDNA3 کلون شده است و باند حدود ۱۰۵۸ جفت بازروي ژل آگاروز ايجاد شده بود كه هم اندازه ژن GRA4 توكسوپلاسما گونده اي است و تاييد نهايي با استفاده از توالي يابي انجام شد.
نتيجه گيري: نتايج حاصل نشان داد، کلونينگ و ترانسفورم قطعه GRA4 در پلاسميد pcDNA3 با موفقيت انجام شده است.