مقاله كلون سازي و مطالعه بيان فاكتور بافتي نوتركيب در سلول هاي يوكاريوتيك CHO که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۹۶ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: كلون سازي و مطالعه بيان فاكتور بافتي نوتركيب در سلول هاي يوكاريوتيك CHO
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول هاي CHO
مقاله فاکتور VII
مقاله زمان پروترومبين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خورشيدفر مونا
جناب آقای / سرکار خانم: اميري زاده ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي رودكنار مهريار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فاکتور بافتي (TF)، اصلي ترين آغازکننده آبشار انعقادي است. براي بررسي مسير خارجي انعقاد، اندازه گيري زمان پروترومبين بهترين روش است كه در اين روش با توجه به TF به كار گرفته شده، نوساناتي در نتيجه آزمايش ديده مي شود. در اين مطالعه با هدف دستيابي به نتايجي با تکرارپذيري بيشتر، از TF نوترکيب استفاده شده است.
مواد و روش ها: مطالعه انجام شده از نوع تجربي بود. cDNA فاکتور بافتي در پلاسميد pcDNA3.1 کلون و به سلول هاي CHO منتقل گرديد. پروتئين هاي سلول هاي CHO ترانسفکت شده استخراج و پس از جداسازي با روش SDS-PAGE با وسترن بلات آناليز شدند. سلول هاي CHO که TF را بيان مي کردند در حضور كلروركلسيم به پلاسماي سيتراته افزوده شدند و زمان لخته شدن پلاسما ثبت گرديد. فعال سازي فاکتور VII در پلاسما با روش الايزا مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها :در آناليز پروتئين هاي جدا شده از سلول هاي ترانسفكت شده با روشSDS-PAGE ، باندي حدود ۴۰ کيلودالتون مشاهده شد كه با آنتي بادي مونوکلونال TF در آناليز وسترن بلات مورد تاييد قرار گرفت. زمان انعقاد پلاسما در مقايسه با سلول هاي CHO ترانسفکت نشده، از ۳ دقيقه به ۳±۲۱ ثانيه کاهش يافت. هم چنين اضافه کردن غشاي اين سلول ها به پلاسما در حضور کلرور کلسيم، موجب فعال سازي فاکتور VII به ميزان ۸۱۰±۳۵ ng/ml شد.
نتيجه گيري: TFنوترکيب بيان شده در سلول هايCHO ، قادر به لخته کردن پلاسماي سيتراته و فعال سازي فاکتور VII بود.