مقاله كمردرد مزمن، نمادي از آستانه پايين احساس درد در كاركنان شاغل در يك مجتمع صنعتي بزرگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: كمردرد مزمن، نمادي از آستانه پايين احساس درد در كاركنان شاغل در يك مجتمع صنعتي بزرگ
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كمردرد
مقاله سندرم فيبروميالژي
مقاله کارگران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيداري علي
جناب آقای / سرکار خانم: نورگستر سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: علي بيگي ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: كمردرد ناشي از كار به عنوان شايع ترين آسيب عضلاني ناتوان كننده محسوب مي شود كه درخواست غرامت هاي شغلي را در پي دارد. اگرچه آسيب هاي فيزيكي ناشي از كار از علل مطرح در بروز اين عارضه است، دلايل ديگر نظير آستانه پايين احساس درد به عنوان يك عامل زمينه اي در مزمن شدن كمردرد مطرح است. مطالعه حاضر به منظور تعيين ارتباط آستانه پايين احساس درد با تظاهر كمردرد مزمن و فراواني سندرم فيبروميالژي در كاركنان يك مجتمع صنعتي بزرگ انجام گرفته است.
روش كار: اين مطالعه مقطعي از مهرماه ۱۳۸۴ لغايت پايان خرداد ماه ۱۳۸۵ در يك مجتمع بزرگ فولادسازي انجام گرفت. كارگراني كه كمردرد آن ها در بيشتر اوقات روز با شدت متوسط ۳ از مقياس ده نمره اي و حداقل در ۳ ماه اخير ادامه يافته و فاقد سابقه سرطان، مصرف كورتيكواستروئيدها، كيفواسكوليوز شديد و بيماري التهابي ستون فقرات بوده و منطقه حداكثر شدت درد بالاتر از سطحT12  نبود، به عنوان گروه مورد وارد مطالعه شدند. گروه شاهد از بين كارگران فاقد كمردرد كه براي معاينات دوره اي مراجعه نموده بودند، انتخاب شد. هيجده نقطه حساس در دو گروه توسط دولوريمتر ارزيابي شد تا امتياز كلي ميالژيك و فراواني سندرم فيبروميالژي بر اساس معيارهاي فيبروميالژي كالج روماتولوژي آمريكا (سال ۱۹۹۰) به دست آيد. در اين مطالعه براي بيان نتايج، ضمن استفاده از آمار توصيفي، براي مقايسه متغيرهاي كمي از Student t-test و در مورد متغير هاي كيفي از آزمون آماري مجذور كاي استفاده شد. جهت آناليز آماري از نرم افزار SPSS V. 11.5 استفاده شد.
يافته ها: از ۱۵۰ كارگر مبتلا به كمردرد، ۴۵ نفر در گروه «مورد» وارد مطالعه شدند و ۷۲ نفر نيز به عنوان گروه «شاهد» انتخاب شدند. ميانگين امتياز كلي ميالژيك در گروه مورد و شاهد به ترتيب ۱٫۴±۰٫۵ و ۱٫۲±۰٫۲ بود (P=0.002). چهار نفر معيارهاي فيبروميالژي را تكميل مي كردند كه همگي در گروه مورد قرار داشتند .
نتيجه گيري: آستانه پايين تر احساس درد و فراواني بيشتر سندرم فيبروميالژي در كارگران مبتلا به كمردرد مي تواند حاكي از تاثير عوامل زمينه اي در مزمن شدن كمردرد در كارگران باشد. تاييد اين نظريه مي تواند در شناسايي بهتر پاتوفيزيولوژي كمردرد شغلي و شناسايي افراد مستعد به اين عارضه كمك نمايد. مطالعات بعدي براي تاييد اين نظريه توصيه مي گردد.