مقاله كنترل بيولوژيكي عوامل مهم پوسيدگي ريشه باقلا توسط باكتري هاي آنتاگونيست فرا ريشه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۲۸۳ تا ۲۹۲ منتشر شده است.
نام: كنترل بيولوژيكي عوامل مهم پوسيدگي ريشه باقلا توسط باكتري هاي آنتاگونيست فرا ريشه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Fusarium solani؛ Macrophomina phaseolina؛ Pseudomonas؛ Rhizobium

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلپايگاني سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: ظفري دوستمراد
جناب آقای / سرکار خانم: خداكرميان غلام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ از مزارع باقلا در استان لرستان از گياهان مشكوك به پوسيدگي ريشه و طوقه باقلا، نمونه برداري شد و در مجموع ۱۲۱ جدايه قارچ و كروميستا جدا شد. در اين بررسي مشخص شد كه فراواني قارچ Fusarium solani كه موجب پوسيدگي ريشه باقلا مي شود، از ساير جدايه ها بيشتر و خسارت ناشي از آن در مزارع استان زياد است و بعد از آن بيشترين فراواني به ترتيب متعلق به گونه هاي F. oxysporum،Rhizoctonia solani، Macrophomina phaseolina و Pythium sp. بود. در بين اين عواملMacrophomina phaseolina  و Pythium به عنوان عوامل پوسيدگي طوقه و ريشه باقلا براي اولين بار از ايران گزارش شدند. علاوه بر عوامل بيماري زاي اشاره شده، ۵۷ استرين باكتريايي نيز از فرا ريشه گياه باقلا در مزارع ياد شده، جدا شدند و براي اثبات خاصيت آنتي بيوزي آزمايش شدند و استرين هاي بازدارنده با تشكيل هاله بازدارندگي در حضور بيمارگرها، انتخاب شدند. استرين هاي غربال شده با كمك صفات بيوشيميايي، مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي شناسايي شدند. استرين هاي R10 و R14 به عنوان جنس Rhizobium و استرين هاي P42، P38، P34 و P8 به عنوان جنس Pseudomonas تشخيص داده شدند. اين استرين ها به دو صورت خاك كاربردي و آغشته سازي بذور باقلا عليه عوامل بيماري زا به كار رفتند. نتايج نشان داد كه در حالت اضافه كردن سوسپانسيون باكتري به خاك در حضور Fusarium solani، Macrophomina phaseolina و Rhizoctonia solani وزن خشك گياه به ترتيب ۱، ۰٫۳۶ و ۰٫۳۷ گرم بود. در حالت آغشته سازي بذور، گياهاني كه آلوده به Fusarium solani، Macrophomina phaseolina و Rhizoctonia solani بودند به ترتيب وزن خشكي برابر با ۰٫۴۱، ۰٫۴۳ و ۰٫۳۴ گرم داشتند، كه اين نتايج حاكي از آن است كه فاكتورهاي رشدي در گياه در اثر بيوكنترل روي دو جدايه Fusarium solani و Rhizoctonia solani در حالت آلوده سازي خاك افزايش يافت اما در مورد جدايه Macrophomina phaseolina اين فاكتورها فقط در حالت آغشته سازي بذور بيشتر شده بود. در مجموع نتايج حاصل از اين بررسي مشخص نمود كه استرين هاي P42، P34،P38 و P8 باعث افزايش معني دار وزن خشك گياه مي شوند.