مقاله كنترل بيولوژيكي نماتود سيستي چغندر قند Heterodera schachtii به وسيله قارچ تريكودرما در آزمايشگاه و گلخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۳۰۱ تا ۳۱۲ منتشر شده است.
نام: كنترل بيولوژيكي نماتود سيستي چغندر قند Heterodera schachtii به وسيله قارچ تريكودرما در آزمايشگاه و گلخانه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كنترل بيولوژيكي
مقاله نماتود سيستي چغندرقند
مقاله تريكودرما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهديخاني مقدم عصمت
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي رستگار ماهرخ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نماتود سيستي چغندر قند (Heterodera schachtii) يکي از مهم ترين عوامل بيماري زاي چغندرقند در ايران مي باشد. به منظور کنترل بيولوژيكي اين نماتود اثر ۱۰ جدايه از قارچ تريكودرما متعلق به گونه هاي Trichoderma harzianum و T. virens طي دو سال در آزمايشگاه و گلخانه روي تخم و سيست نماتود مورد بررسي قرار گرفت. جدايه هاي قارچ تريكودرما در آزمايشگاه باعث شدند كه به طور متوسط ۶۰ درصد تخم ها نسبت به شاهد پارازيته شده و از بين بروند. در بين آنها دو جدايه T. harzianum Bi و T. virens VM1 به ترتيب با ۷۶٫۱۸ و ۷۲٫۵۵ درصد پارازيتيسم بهتر از جدايه هاي ديگر عمل كردند. آزمايش ها در گلخانه به صورت طرح كاملاً” تصادفي با ۱۲ تيمار و سه تکرار در خاك اتوكلاو شده و خاك اتو كلاو نشده (خاك مزرعه) به طور جداگانه اجرا شد. تجزيه واريانس داده ها و مقايسه ميانگين ها با آزمون چند دامنه اي دانكن نشان داد كه بين تيمارهايي كه در آنها قارچ تريكودرما به كار رفته از نظر جمعيت نماتود در پايان آزمايش، ميزان آلودگي و وزن تر و خشک غده ها و هم چنين وزن تر و خشک شاخ و برگ اختلاف معني داري (P<0.05) با تيمار شاهد وجود دارد. در اين آزمايش ها نيز دو جدايه ذكر شده به ترتيب با ۷۶٫۶۸ و ۷۲٫۶۵ درصد کاهش آلودگي در خاک اتو کلاو شده اثر بهتري نسبت به ديگر جدايه ها نشان دادند. در خاک اتوکلاو نشده نماتود کش راگبي، جدايه هاي T.harzianum Bi و T. virens VM1 به ترتيب با ۸۱٫۶۵، ۷۵٫۱۵ و ۷۲٫۷۸ درصد کاهش آلودگي بهترين تاثير را در کنترل نماتود سيستي چغندرقند از خود نشان دادند.