مقاله كنترل بيولوژيك بيماري مرگ گياهچه ريزوکتونيايي كلزا با استفاده از باکتري Burkholderia cepacia که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در گياه پزشكي (مجله علمي كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: كنترل بيولوژيك بيماري مرگ گياهچه ريزوکتونيايي كلزا با استفاده از باکتري Burkholderia cepacia
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل بيولوژيک
مقاله Burkholderia cepacia
مقاله مرگ گياهچه
مقاله کلزا
مقاله کلونيزاسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساراني شيراحمد
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي تهراني عباس
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: جوان نيك خواه محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كنترل بيولوژيكي عوامل بيماريزاي خاکزاد با استفاده از ميكروارگانيسم هاي آنتاگونيست مورد توجه قرار گرفته اند. به خصوص جدايه هاي باکتري Burkholderia cepacia Burkholder شديدا به عنوان عوامل بيولوژيک مورد تحقيق هستند. هدف اين تحقيق شناسايي يک عامل موثر کنترل بيولوژيک عليه بيماري مرگ گياهچه کلزا ناشي از قارچ Rhizoctonia solani Kuehn  مي باشد. مرگ گياهچه ريزوکتونيايي يکي از بيماري هاي مهم اين گياه صنعتي مي باشد. کليه جدايه هاي انتخابي در آزمايشگاه با استفاده از روش کشت متقابل عليه قارچ عامل بيماري بررسي شدند. دو جدايه داراي خاصيت آنتاگونيستي در آزمون هاي گلخانه اي مورد بررسي هاي تکميلي قرار گرفتند. بر اساس آزمون هاي مورفولوژيکي، بيوشيميايي و فيزيولوژيکي، جدايه  Bu1به Burkholderia cepacia تعلق داشت. جدايه Bu1، B. cepacia بيشترين اثر آنتاگونيستي را عليه مرگ گياهچه کلزا نشان داد. تيمار بذر و خاک با باکتري باعث کاهش مرگ گياهچه به ترتيب با ۵۶ و ۶۲ درصد گرديد. نتايج مطالعه بر روي مکانيسم هاي بيوکنترل جدايه ها نشان داد که جدايه  Bu1توليد آنتي بيوتيک و متابوليت هاي فرار مي کند. همچنين اين جدايه قادر به توليد سيدروفور، آنزيم پروتئاز و سيانيد هيدروژن مي باشد. اين جدايه يک کلونيزه کننده قوي ريشه کلزا بوده و باعث افزايش رشد گياه کلزا به طور معني داري در مقايسه با شاهد مي گردد.