مقاله كنترل بيولوژيك نماتد Meloidogyne javanica توسط جدايه Trichoderma harzianum و بررسي تغييرات فعاليت آنزيم پراكسيداز در گوجه فرنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: كنترل بيولوژيك نماتد Meloidogyne javanica توسط جدايه Trichoderma harzianum و بررسي تغييرات فعاليت آنزيم پراكسيداز در گوجه فرنگي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوجه فرنگي رقم كينگ استون
مقاله فعاليت ‌آنزيم
مقاله الكتروفورز
مقاله غلضت موثر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي زيارتي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: صاحباني نوازاله
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما كامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كنترل بيولوژيك نماتد مولد گره ريشه  Meloidogyne javanicaبه وسيله جدايه Trichoderma harzianum در گوجه فرنگي رقم كينگ استون در شرايط گلخانه و آزمايشگاه مورد ارزيابي قرار گرفت. در اين آزمايش تاثير غلظت هاي ۱۰۳ الي ۱۰۸ اسپور در ميلي ليتر قارچ روي ميزان بيماري (متوسط قطر گال، متوسط وزن تر ريشه و اندام هاي هوايي، متوسط تعداد توده تخم به ازا هر گياه و متوسط تعداد تخم به ازاي هر توده تخم) بررسي گرديد. نتايج نشان داد كه غلظت ۱۰۶ اسپور در ميلي ليتر قارچ در مقايسه با غلظت هاي كمتر قارچ به ميزان معني داري موجب كاهش قطر گال، وزن تر ريشه، تعداد توده تخم و تعداد تخم داخل هر توده تخم گرديد. در حالي كه در مقايسه با غلظت هاي بيش از ۱۰۶ اسپور در ميلي ليتر قارچ اختلاف معني دار نداشت. متوسط وزن تر اندام هاي هوايي در غلظت ۱۰۶ اسپور در ميلي ليتر قارچ نسبت به ساير غلظت ها و شاهد اختلاف معني دار داشت(P£۰/۰۵) . مايه زني گياهچه ها با غلظت ۱۰۶ اسپور در ميلي ليتر قارچ موجب افزايش ميزان فعاليت آنزيم پراكسيداز در ريشه گياه در روز هفتم بعد از مايه زني اندازه گيري شد. فعاليت آنزيم پراكسيداز در گياهچه هاي مايه زني شده با تيمار نماتد+قارچ در مقايسه با گياهچه هاي مايه زني شده با قارچ (شاهد) اختلاف معني دار داشته و حداكثر فعاليت آنزيم پراكسيداز در روز پنجم بعد از مايه زني اندازه گيري شد.