مقاله كنترل بيولوژيك Sclerotinia sclerotiorum (عامل بيماري كپك سفيد سيب زميني) توسط گونه هاي مختلفTrichoderma و Coniothyrium minitans که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: كنترل بيولوژيك Sclerotinia sclerotiorum (عامل بيماري كپك سفيد سيب زميني) توسط گونه هاي مختلفTrichoderma و Coniothyrium minitans
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تريكودرما
مقاله سيب زميني
مقاله كنترل بيولوژيك
مقاله Coniothyrium minitans

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اجاقيان سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ظفري دوستمراد
جناب آقای / سرکار خانم: خداكرميان غلام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با شيوع خشكيدگي ساقه و مرگ زودهنگام بوته هاي سيب زميني در سطح وسيعي از مزارع استان همدان، به جداسازي و شناسايي عامل اين بيماري اقدام شد. در نتيجه، عامل بيماري به عنوان Sclerotinia sclerotiorum شناسايي گرديد. با توجه به خسارت اين بيماري و عدم كنترل آسان آن توسط روش هاي زراعي و شيميايي، اثر بيوكنترلي پنج گونه تريكودرما شامل T.ceramicum، T.koningii، T. koningiopsis، T.virens و T.viridescens و يك جدايه از گونه  Coniothyrium minitansروي عامل بيماري بررسي شد. همه عوامل بيوكنترلي مذكور، با درجات مختلف باعث كنترل اين بيمارگر در شرايط آزمايشگاه شدند، به طوري كه در بررسي تاثير تركيبات فرار در رشد ميسليومي بيمارگر، بيش ترين درصد بازدارندگي به ميزان %۵۶ مربوط به T. koningiopsis و در بررسي تاثير تركيبات خارج سلولي در غلظت هاي ۳۰ و ۱۵ درصد، بيش ترين درصد بازدارندگي بر رشد ميسليوم بيمارگر مربوط به T. ceramicum به ترتيب به ميزان ۶۹ و ۵۳ درصد بود. T. koningiopsis،T. viridescens  و  T. ceramicumدر كشت متقابل به طور كامل از تشكيل سختينه ها جلوگيري كردند و روي ميسليوم بيمارگر مستقر شده و توليد اسپور نمودند. هم چنين در بررسي اثر سوسپانسيون اسپور عوامل بيوكنترل مذكور بر جوانه زني ميسليوژنيك سختينه ها، بيش ترين درصد كاهش جوانه زني در تيمار با T. ceramicum و T. koningiopsis و حداقل تاثير در تيمار T. virens و C. minitans مشاهده گرديد. T. koningiopsis، T. ceramicum و T. viridescens گونه هايي از تريكودرما هستند كه به تازگي معرفي شده اند و اين تحقيق اولين بررسي اثر بيوكنترلي آن ها روي بيمارگر هاي گياهي در ايران مي باشد.