مقاله كنترل سوئيچينگ ¥H2/H سيستمهاي آشفته تكين خطي: يك خط مشي مبتني بر سرپرست فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در كنترل از صفحه ۶۴ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: كنترل سوئيچينگ ¥H2/H سيستمهاي آشفته تكين خطي: يك خط مشي مبتني بر سرپرست فازي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم آشفته تكين خطي زمان پيوسته تغيير ناپذير با زمان
مقاله سرپرست فازي
مقاله كنترل فيدبك حالت سوئيچينگ ¥H2/H
مقاله نامساويهاي ماتريسي خطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخاريان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي بهشتي محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله طراحي كنترل كننده سوئيچينگ H2/H¥ فيدبك حالت براي سيستمهاي آشفته تكين خطي تغييرناپذير بر زمان در نظر گرفته مي شود كه يك باند پايين روي نرم H2 را برآورده مي كند، در حاليكه معيار نرم H¥ سيستم نيز برآورده مي گردد. ساختار كنترل تركيبي پيشنهادي بر اساس طراحي يك سرپرست فازي مي باشد كه تركيب دو كنترل كننده مرتبط با زير سيستمهاي كند و سريع را مديريت مي كند. يك فرمولاسيون محدب مبتني بر نامساويهاي ماتريسي خطي (LMI) از دو كنترل كننده زير سيستمهاي كند و سريع سيستم اصلي، منجر به رسيدن به يك ساخار كنترلي مي گردد كه عملكرد مناسب در دو فاز حالت گذرا و حالت ماندگار پاسخ را تضمين مي نمايد. در آناليز پايداري ساختار پيشنهادي از تكنيك لياپانوف استفاده مي گردد تا اثبات شود كه سيستم حلقه بسته با استفاده از كنترل كننده پيشنهادي بطور همه گير پايدار خواهد شد.