مقاله كنترل پيش بينانه كيفيت با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي (ANNs) و روش تركيبي تحليل رگرسيون و ANNs که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۱۵۳ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: كنترل پيش بينانه كيفيت با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي (ANNs) و روش تركيبي تحليل رگرسيون و ANNs
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كنترل پيش بينانه
مقاله شبكه عصبي مصنوعي
مقاله مدل سازي
مقاله اسپري درايينگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نشاط نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: محلوجي هاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با ارايه نمونه عملي فرآيند اسپري درايينگ، متدولوژي مدل سازي فرآيندها با استفاده سلسله مراتبي از تحليل رگرسيوني و الگوريتم شبكه عصبي مصنوعي، با هدف كنترل پيش بينانه كيفيت، براي نخستين بار تشريح و پياده سازي شده است. استفاده از ANNs در اين مقاله، به منظور معماري مدل عصبي فرآيند اسپري درايينگ با اتخاذ يك رويكرد عمومي و انتخاب الگوريتم پس انتشار خطا به كمك داده هاي مستقيم است. فرض تاثير مثبت اعمال تحليل رگرسيوني بر ارتقا پايايي مدل عصبي، با محاسبه و تحليل شاخص هاي ارزيابي پايايي مدل كه عبارتند از: ضريب تعيين ، ميانگين خطاي نسبي (MRE) و جذر ميانگين مربعات خطا (RMSE)، براي مدل عصبي و مدل عصبي – آماري (مدل عصبي با اعمال تحليل رگرسيوني) تاييد شد. در انتها با توجه به نتايج ارزيابي پايايي، سناريوهاي مختلفي براي تنظيم ورودي هاي فرآيند توسط مدل عصبي- آماري فرآيند طراحي شد كه با استفاده از آن مي توان كنترل پيش بينانه را جايگزين روش هاي مبتني بر سعي و خطا براي كنترل فرآيند كرد.