مقاله كنترل پژمردگي فوزاريومي ميخك با آفتاب دهي خاك در تركيب با كود دامي يا متام سديم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: كنترل پژمردگي فوزاريومي ميخك با آفتاب دهي خاك در تركيب با كود دامي يا متام سديم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابدهي خاك
مقاله كود دامي
مقاله متام سديم
مقاله ميخك
مقاله Fusarium oxysporum

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيات حسن
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي سيدمحمدبني

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثير آفتاب دهي خاك، ضدعفوني شيمايي با متام سديم، كود دامي نپوسيده و تلفيق اين تيمارها بايكديگر روي پژمردگي فوزاريومي ميخك در شرايط گل خانه و آلودگي مصنوعي، طي يك بررسي در شهرستان محلات در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار مورد ارزيابي قرار گرفت. در اين بررسي مقدار جمعيت Fusarium oxysporum در ۱۰ سانتي متري بالايي خاك در تيمارهاي آفتاب دهي، ضدعفوني شيميايي با متام سديم، تلفيق آفتاب دهي و متام سديم و تلفيق آفتاب دهي و كود دامي به طور قابل توجه اي كاهش يافت. طي ۹ ماه بعد از انجام تيمارها هم كاهش جمعيت در تيمارهاي آفتاب دهي و ضدعفوني شيميايي ادامه يافت اما اين نسبت در تلفيق آفتاب دهي و متام سديم افزايش يافت و در تلفيق آفتابدهي و كود دامي ثابت ماند. ميزان پژمردگي بوته هاي ميخك در آخر فصل رشد در سه تيمار آفتاب دهي، متام سديم و آفتاب دهي بعلاوه كود دامي به كمترين ميزان خود رسيد. نسبت بيماري در تيمارهاي تلفيقي با هم برابر بود اما كمترين ميزان در تيمار متام سديم مشاهده شد كه با آفتابدهي تفاوت معني داري نداشت. بيشترين ميزان گل در بوته و عمر پس از برداشت در تيمار تلفيقي آفتاب دهي به علاوه كود دامي ديده شد. ساير خصوصيات كمي و كيفي ميخك در تيمارهاي مختلف و شاهد تفاوت معني داري نداشتند. استفاده از تلفيق آفتاب دهي با كود دامي با توجه به تاثير مطلوب روي برخي خصوصيات كيفي و كاهش بوته هاي آلوده، مي تواند گزينه مناسبي جهت تيمار پيش كشت براي كنترل بيماري باشد.