مقاله كنه هاي خانواده (Ascidae (Acari: Mesostigmata گيلان، گزارش يك جنس و چهار گونه جديد براي ايران و كليد شناسايي گونه هاي شمال ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۳۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: كنه هاي خانواده (Ascidae (Acari: Mesostigmata گيلان، گزارش يك جنس و چهار گونه جديد براي ايران و كليد شناسايي گونه هاي شمال ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فون
مقاله کليد شناسايي
مقاله شمال ايران
مقاله گيلان
مقاله Ascidae

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده جليل
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي فريد
جناب آقای / سرکار خانم: رفعتي فرد مهيار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كنه هاي خانواده Ascidae گروه مهمي از بندپايان شكارگر خاكزي، روي گياهان و مواد انباري را تشكيل مي دهند، برخي از گونه ها نيز با انسان و حيوانات در ارتباطند. به منظور تعيين فون كنه هاي خانوادهAscidae  استان گيلان، طي سالهاي ۸۸-۱۳۸۶ نمونه برداري هايي از زيستگاه هاي مختلف مانند خاك، گياهان، انبارها، كود و بقاياي گياهي به عمل آمد. درمجموع ۱۶ گونه از هشت جنس متفاوت جمع آوري و شناسايي شد. از اين تعداد، گزارش يك جنس (Platyseius Berlese, 1916) و چهار گونه براي فون ايران و ۱۴ گونه براي فون استان گيلان جديد است. علاوه بر معرفي گونه هاي شناسايي شده از استان گيلان، خصوصيات تاكسونوميكي چهار گونه جديد براي فون ايران بررسي و كليدي نيز براي شناسايي كنه هاي خانوادهAscidae  شمال ايران (استان هاي گيلان، مازندران و گلستان) ارايه شده است. ليست گونه هاي شناسايي شده به تفكيك زيرخانواده و جنس به شرح زير است؛ گونه هاي جديد براي فون ايران با يك ستاره مشخص شده اند. زيرخانواده  :Arctoseiinae Evans, 1963الف- جنس [A. cetratus (Sellnick, 1940) -1] Arctoseius Thor, 1930 زيرخانواده :Ascinae Voigts & Oudemans, 1905 ب- جنس [B. tarsalis (Berlese, 1918) -3 B. keegani Fox, 1947 -2] Blattisocius Keegan, 1944 ج-  L. sugawarai Eharam, 1964 -5 L. extrmus (Daneshvar,1987) -4] lasioseius Berlese, 1923 جنس  [L.  frankbakkeri* Faraji & Karg, 2005 -7 L. youcefi Athias-Henriot, 1959 -6 د- جنسProctolaelaps Berlese, 1923   [P. pygmaeus (Müller, 1860) -8] ھ- جنس [Protogamasellus mica (Athias-Henriot, 1961 ) -9] Protogamasellus Karg, 1962 و-  .[Gamasellodes bicolor (Berlese, 1918) -10] Gamasellodes Athias-Henriot, 1961زيرخانواده :Platyseiinae Evans, 1957ز- C. bryophilus* Karg, 1969 -12 C. longipes* (Willmann, 1951) -11] Cheiroseius  [C. curtipes (Halbert, 1923)] -15 C. cascadensis (De Leon, 1964) -14 C. necorniger (Oudemans, 1903) ح- جنس.[P. subglaber* (Oudemans, 1902) -16]. Platyseius Berlese, 1916 .