مقاله كيست هيداتيد ريه: بررسي ۱۰۲۴ بيمار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۱۸۸ تا ۱۹۳ منتشر شده است.
نام: كيست هيداتيد ريه: بررسي ۱۰۲۴ بيمار
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كيست هيداتيد
مقاله ريه
مقاله درمان
مقاله عوارض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حقي سيدضيااله
جناب آقای / سرکار خانم: اميني مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي معصوم آسيه سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: كيست هيداتيد ريه بيماري انگلي شايع در كشورهاي در حال توسعه است. اين مطالعه براي بررسي نتايج درمان كيست هاي هيداتيد ريه در بيماران منطقه شمال شرق ايران، انجام شده است.
روش بررسي: كليه بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي مهر، قائم و اميد مشهد در سال هاي ۸۶-۱۳۶۰ با تشخيص كيست هيداتيد ريه وارد مطالعه شدند. از نظر اطلاعات دموگرافيک، محل و تعداد، روش هاي تشخيص، نوع عمل جراحي و نتايج حاصل آن، آناليز آماري شدند.
يافته ها: ۱۰۲۴ بيمار وارد مطالعه شدند. متوسط سن افراد  30.6±۱۶٫۱سال، نسبت مرد به زن ۱٫۲ بود. شايع ترين علامت سرفه (%۵۵٫۱) و درد قفسه سينه (%۳۳٫۸) بود. %۵۳٫۸ درگيري سمت راست ريه، %۴۰ سمت چپ و %۶٫۲ دو طرفه ديده شد. لوب تحتاني شايع ترين لوب درگير بود.  %52.6موارد كيست سالم و بقيه موارد كيست دچار عارضه و يا پاره شده بود. شايع ترين تكنيك جراحي شامل حذف غشاء (ممبران) كيست بدون نياز به حذف پري كيست و ترميم سوراخ هوايي بود (%۶۷٫۲)، در %۲۱٫۲ فقط كيست انوکلئه شد و رزکسيون پارانشيم ريه در %۱۰٫۳ انجام شد. مورتاليته در دو بيمار (%۰٫۲) و موربيديتي در %۸٫۴ داشتيم. شايع ترين عارضه ها، فضاي باقيمانده در ريه در %۳٫۴ بيماران  و عفونت زخم در %۱٫۵ بيماران بوده است.
نتيجه گيري: بهترين درمان كيست هيداتيد ريه، درمان هاي جراحي با ميزان موربيديتي و مورتاليتي پايين است و بهترين روش خروج ممبران كيست بدون نياز به حذف پري کيست و ترميم سوراخ هوايي مي باشد و رزکسيون پارانشيم ريوي بايد براي موارد عارضه دار به كار رود.