مقاله كيفيت خواب پرستاران بيمارستان امام خميني (ره) شهر تهران و عوامل موثر بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۱۸ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: كيفيت خواب پرستاران بيمارستان امام خميني (ره) شهر تهران و عوامل موثر بر آن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستاران
مقاله کيفيت خواب
مقاله الگوي نوبت کاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي كمال
جناب آقای / سرکار خانم: الحاني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صادق نيت حقيقي خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي فر يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: روحي نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: خواب و استراحت يكي از نيازهاي اساسي و فيزيولوژيك انسان است. پرستاران چون در شيفت هاي كاري صبح، عصر، شب و به طور نامنظم فعاليت مي كنند بيشتر از ساير افراد در معرض ابتلا به اختلالات خواب قرار دارند لذا هدف اين مطالعه بررسي كيفيت خواب پرستاران و شناخت عوامل موثر بر آن مي باشد.
روش كار: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي تحليلي است. جامعه پژوهش شامل پرستاران بخش هايICU ، CCU، دياليز، اورژانس، زنان و زايمان و داخلي بيمارستان امام خميني شهر تهران است. نمونه هاي مورد مطالعه (۱۲۰ پرستار) به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند ابزارهاي جمع آوري داده ها پرسشنامه اطلاعات دموگرافيك و پرسشنامه كيفيت خواب پيتسبرگ بود.
نتايج: نتايج اين تحقيق نشان داد كه كيفيت خواب ۵/۶۲ درصد پرستاران پايين، ۳/۳۳ درصد نسبتا پايين و فقط ۲/۴ درصد خوب بودند. آزمون آماري X2 بين كيفيت خواب با الگوي نوبت كاري ارتباط معني داري را نشان داد (P<0.5). بدين صورت كه پرستاران با الگوي نوبت كاري نامنظم، داراي كيفيت خواب پايين تري بودند.
بحث و نتيجه گيري: درصد بالايي از پرستاران از كيفيت خواب پايين رنج مي برند و تغيير الگوي نوبت كاري و ميزان ساعات نوبت كاري نقش عمده اي در كاهش كيفيت خواب آنان دارد.