مقاله كيفيت زندگي بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليوي و عوامل وابسته به آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۳۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: كيفيت زندگي بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليوي و عوامل وابسته به آن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كيفيت زندگي
مقاله بيماري انتهايي كليوي
مقاله همودياليز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: رامبد معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني آغافاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نارسايي مزمن كليوي، با تغييراتي كه در شيوه زندگي، وضعيت سلامت و نقش فرد ايجاد مي كند؛ زندگي روزانه بيمار و خانواده وي را تحت تاثير قرار داده و كيفيت زندگي فرد را متاثر مي سازد. با توجه به بالا بودن تعداد بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليوي در كشور، مطالعه حاضر با هدف تعيين كيفيت زندگي در اين بيماران و فاكتورهاي وابسته به آن انجام پذيرفت.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع همبستگي – توصيفي بود. ۲۰۲ بيمار مبتلا به نارسايي مزمن كليوي مراجعه كننده به مركز همودياليز مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي ايران به روش نمونه گيري آسان انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه كيفيت زندگي فرانس و پوورس نسخه دياليز و فرم مشخصات فردي جمع آوري گرديد.
يافته ها: يافته ها نشان داد كه كيفيت زندگي اكثر واحدهاي مورد پژوهش مطلوب است. همچنين از ميان متغيرهاي فردي بين كيفيت زندگي با وضعيت اقتصادي، تاهل و تعداد فرزندان ارتباط وجود دارد (P£%۵).
بحث و نتيجه گيري: با توجه به عوامل مرتبط با كيفيت زندگي بيماران كليوي كه در اين پژوهش مشخص شد، لازم است پرستاران در مراقبت از اين بيماران به مشخصات فردي و اجتماعي آن ها توجه بيشتري مبذول نمايند. بررسي كيفيت زندگي اين بيماران با طرح هاي طولي پيشنهاد مي شود.