مقاله كيفيت زندگي كارگران معدن زغال سنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: كيفيت زندگي كارگران معدن زغال سنگ
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي
مقاله كارگران
مقاله معدن زغال سنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقيان فريده
جناب آقای / سرکار خانم: باقري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وضعيت سلامت كارگران تا حد زيادي متاثر از شرايط كاري و نوع شغل آنان است. كار در معادن از جمله مشاغل تهديد كننده سلامتي كارگران محسوب مي گردد. پژوهش حاضر به منظور بررسي كيفيت زندگي كارگران يک معدن زغال سنگ صورت گرفته است.
در پژوهش حاضر كه يك مطالعه توصيفي مقطعي است، تعداد ۹۹ نفر از كارگران شاغل در يكي از معادن زغال سنگ شاهرود به صورت غيرتصادفي انتخاب و كيفيت زندگي آنان با استفاده از پرسشنامه كيفيت زندگي SF-36 مورد سنجش قرار گرفت. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از آزمون هاي آماري من ويتني، كروسكال واليس و ضريب همبستگي پيرسون صورت گرفت.
بر اساس يافته ها، ميانگين سني واحدهاي مورد پژوهش ۳۶٫۵±۶٫۸ سال و ميانگين سابقه کار ۱۰٫۹±۶٫۴ سال بود. کمترين ميانگين نمره كيفيت زندگي در بعد سلامت عمومي ۱۰٫۲±۶٫۸ و بيشترين در بعد سلامت روان ۶۱٫۵±۲۴٫۶ به دست آمد. در اين مطالعه با بالارفتن سطح تحصيلات، افزايش معني داري در نمره كيفيت زندگي در بعد عملكرد جسماني، با افزايش سن کاهش معني دار در اين بعد و با افزايش سابقه کار کاهش معني دار در اين بعد و ابعاد محدوديت نقش به علت مشكلات جسماني و درد بدني مشاهده گرديد (P<0.05). در ضمن، ميانگين نمره کيفيت زندگي کارگران معدن در همه ابعاد در مقايسه با ميانگين جامعه سالم ايراني كم تر بود. به نظر مي رسد به منظور بهبود كيفيت زندگي كارگران معدن به ويژه كارگراني كه سابقه بيشتري دارند، بايستي اقدامات مراقبتي و حمايتي لازم به عمل آيد.