مقاله كيفيت زندگي همسران جانبازان با قطع عضو هر دو اندام تحتاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: كيفيت زندگي همسران جانبازان با قطع عضو هر دو اندام تحتاني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همسر جانباز
مقاله قطع عضو اندام تحتاني
مقاله کيفيت زندگي
مقاله جنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي بتول
جناب آقای / سرکار خانم: سروش محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: گنج پرور زهره
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: مراقبت از افراد ناتوان يا مبتلا به بيماري هاي مزمن معمولا با افزايش آسيب هاي جسمي، افسردگي، استرس و اضطراب همراه است. هدف از انجام اين مطالعه تعيين کيفيت زندگي همسران جانباز كه نقش اصلي را در مراقبت از اين افراد بر عهده دارند، بود.
مواد و روش ها: ارزيابي کيفيت زندگي با استفاده از پرسش نامه SF-36  در ۲۳۴ نفر از همسران جانباز با قطع عضو در هر دو اندام تحتاني انجام شد. براي مقايسه و تحليل داده ها از تست آماري One sample t test و Independent t-test   استفاده شد.
نتايج: ميانگين سني همسران جانباز با قطع عضو برابر ۵/۳۹ با انحراف معيار ۳/۶ سال بود. در ارزيابي کيفيت زندگي کمترين ميانگين مربوط به درد جسماني (۹۶/۲۴±۵۸/۵۳) و بيشترين ميانگين نمره مربوط به عملكرد جسماني (۸۸/۲۱±۶۲/۷۶) بود. کيفيت زندگي همسران جانباز به طور معناداري از نرمال جامعه زنان ايراني پايين تر بود. تحصيلات بالاتر از ديپلم و اشتغال در همسران با کيفيت زندگي بالاتري همراه بود. همسران جانبازاني که سابقه بستري در طول يک سال قبل از مطالعه را داشتند به طور معناداري، ميانگين نمره پايين تري را در حيطه سلامت روان و مقياس سلامت روان داشتند.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که همسران جانباز با قطع عضو در هر دو اندام تحتاني از کيفيت زندگي پاييني برخوردار بودند. به نظر مي رسد توجه به عوارض دراز مدت ناشي از نگهداري از جانباز و ارايه آموزش و خدمات متناسب به مراقبين مي تواند در ارتقا كيفيت زندگي آنان نقش موثري را ايفا کند.