مقاله كيفيت هواي آشپزخانه رستورانهاي بخشي ازجنوب شهر تهران بزرگ در سال ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سلامت كار ايران از صفحه ۱۲ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: كيفيت هواي آشپزخانه رستورانهاي بخشي ازجنوب شهر تهران بزرگ در سال ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت هوا
مقاله آشپزخانه رستوران
مقاله اجاق گاز
مقاله پخت غذا
مقاله منوکسيد کربن
مقاله دي اکسيد نيتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم خاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري فرنگيس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: احتراق و سوخت گاز جهت پخت غذا در آشپزخانه ها آلودگيهاي متنوعي از جمله CO, CO2, NOx توليد مي كند. يكي از آلودگيهاي مهم ناشي از اين احتراق،CO و NO2 است كه بعلت تهويه ناقص يا عدم تهويه در محيط آشپزخانه ها باقي مي ماند.
هدف اصلي اين پژوهش بررسي تعيين ميزان تراكم آلاينده هاي CO و NO2 در آشپزخانه رستورانهاي بخشي از جنوب شهر تهران بزرگ كه با گاز طبيعي پخت ميكردند بود.
روش بررسي: در اين بررسي ۱۳۱ رستوران بطور تصادفي از ميان ۲۷۶ رستوران در تابستان ۱۳۸۵ در ۵ منطقه از مناطق شهرداري جنوب شهر تهران انتخاب گرديد. پس از بررسيهاي اوليه تراكم آلودگي در داخل آشپزخانه ها و خارج رستورانها توسط دستگاه قابل حمل CO و NO2 سنج ساخت آلمان مورد سنجش فرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد كه به ترتيب ۸۳% و۶۸% آشپزخانه ها داراي تهويه موضعي و هواكش بودند. ميانگين تراكم آلودگي CO و NO2 در آشپزخانه رستورانها از مقادير حدود پيشنهاد شده سازمان ACGIH (كه به ترتيب ۲۵ و۳ ppm است) پايين تر بود. نسبت I/O , CO و NO2 در همه آشپزخانه از يك بيشتر بود.
نتيجه گيري: نتايج اين بررسي نشان داد كه ميانگين تراكم آلودگي CO و NO2 در داخل آشپزخانه ها بالاتر از تراكم آلودگي در خارج رستورانها بود. بطور كلي اصلاح روشهاي پخت غذا بعلاوه تهويه مناسب آلاينده هاي ناشي ازپخت و پز منطبق با استاندارد ها بايد فراهم شود.