سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهشید چکینی –
محمدرضا محمدی زاده –

چکیده:

لایه های نازک TiO2 و N-TiO2 به روش سل ژل بر روی زیرلایه شیشه ای توسط روش لایه نشانی چرخشی ساخته شده اند. در این کار از TiCl4 ، اتانول و اوره به ترتیب به عنوان پیش ماده، حلال و منبع نیتروژن استفاده شده است. نتایج آزمایش XRD حاکی از این است که فاز بلوری غالب هر دو نمونه آناتیس است. اندازه بلورک ها برای نمونه خالص و آلاییده به ترتب ۱۶ و ۱۳ نانومتر به دست آمد. تصاویر به دست آمده از AFM نشان میدهد که زبری سطوح از مرتبه ۱۰۰ نانومتر است. به وسیله طیف سنج UV-VIS ضریب جذب لایه ها محاسبه شده است و گاف انرژی برای نمونه خالص و آلاییده به ترتب ۳/۷۵ و ۳/۱۴ الکترون ولت به دست آمد. برای بررسی خاصیت آبدوستی از زاویه سنجی و فعالیت فوتوکاتالیستی از تجزیه آلودگی متیل نبلو تحت تابش نور ماورای بنفش استفاده شده است که در هر دو آزمایش نمونه آلاییده رفتار بهتری از خود نشان داده است.