سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیررضا گردش زاده – پژوهشگاه مواد و انرژی، تهران
بابک رئیسی دهکردی – پژوهشگاه مواد و انرژی، تهران
احسان مرزبان راد – پژوهشگاه مواد و انرژی، تهران
صاحبعلی منافی – پژوهشگاه مواد و انرژی، تهران

چکیده:

در این تحقیق با ا عمال میدان الکتریکی متناوب ) ) AC یکنواخت با شکل موج مربعی و فرکانس ۱۰ هرتز، نانولوله های کربنی چند دیواره ) ) MWCNTs لایه نشانی شدند . لایه نشانی بر روی پایه ای شیشه ای حاوی دو الکترود طلای موازی با فاصله حدود ۱۰۰ میکرومتر انجام شد . تصاویر میکروسکوپ نوری و میکر وسکوپ الکترونی روبشی ) ) SEM و میکروسکوپ الکترونی عبوری ) ) TEM نشان می دهند که رسوب نانولوله ها بصورت توده ای و در فضای بین الکترودها رخ داده و نانولوله ها بین دو الکترود پل زده اند . از طرف دیگر رسوب بر روی هر دو الکترود انجام گرفته است . نتایج بدست آمده نشانمی دهد که این روش می تواند برای رسوب لایه های ضخیم نانولوله کربنی به خوبی مورد استفاده قرار گیرد .