سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه محرمی –
محمدمهدی باقری محققی –
سید احمد کتابی –
مریم حسن زاده –

چکیده:

در این تحقیق، لایه های نازک آلیاژی نیمرسانای اپتیکی Sn1-xAlxS2-2y O2y با استفاده از یک محلول آبی- الکلی شامل کلرید قلع، نیترات آلومینیوم و تیوره بر روی زیرلایه های شیشه ای در دمای ۵۰۰درجه سانتیگراد به روش اسپری پایرولیزیز تهیه شدند. سپس اثر تغییر غلظت عناصر آلومینیوم و گوگرد برروی خواص ساختاری و الکتریکی مورد مطالعه قرار گرفتند. آنالیز ساختاری لایه ها توسط پراش پرتو –x (XRD) و مورفولوژی سطحی لایه ها به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی ۹۰۰-۴۰۰ مطالعه شد، که با توجه به این داده ها مقادیر گاف انرژی۲ev ، ۳،۸ -۴تعیین شد. چگالی و نوع حاملها نیز به روش هال انجام شد.