سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی نیکوئی ماهانی – دانشجوی لیسانس، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، بخش
محمد کوهی مقدم – دانشجوی لیسانس، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، بخش
حسین نظام آبادی پور – عضو هیئت علمی ، عضو هیئت علمی ، دانشکده فنی ومهندسی، کرمان، ایران
عباس بحرالعلوم – عضو هیئت علمی ، عضو هیئت علمی ، دانشکده فنی ومهندسی، کرمان، ایران

چکیده:

در این مقاله، با استفاده از مفهوم فازی، روشی برای لبه یابی تصاویر پیشنهاد شده است. در روش پیشنهادی یک ماسک ۳* ۳ بر رویتصویر لغزانده می شود. در هر مرحله ۶ دسته از نقاط تعریف می شود که هر کدام از این دسته ها از دو مجموعه ناهمپوشان تشکیل شده ا ند. بر اساس اطلاعات شدت روشنایی، برای هر مجموعه، به صورت پویا یک تابع تعلق تشکیل می شود. این تابع تعلق بیانگر محدوده ی شدت روشنایی آن مجموعه می باشد. سپس بر اساس عملگر تفریق فازی ای که از پیش تعریف شده است اختلاف توابع تعلق دو مجموعه محاسبه می شود. این اختلاف با حد آستانه از پیش تعیین شده مقایسه می شود و لبه بودن یا نبودن نقطه میانی ماسک را مشخص می کند. عملگر تفریق فازی استفاده شده در این روش، بر اساس برش های α عمل می کند و می توان با تعیین اهمیت برش های،αنتایج مطلوبی بدستآورد. این روش بر روی تعدادی از تصاویر استاندارد آزموده شده و نتایج با لبه یاب های دیگر مقایسه شده است. نتایج بیانگر توانایی بالای این
روش در قیاس با لبه یاب های دیگر می باشد.