سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسماعیل ابوفاضلی – دانشجوی کارشناسی از مقطع کارشناسی ارشد
مصباح الهدی باقری – دکتری مدیریت بازاریابی و بین الملل

چکیده:

هر سازمان ی برا ی انجام مامور یت اصل ی و رس یدن به اهداف مورد نظر با ید از تدارکات و پشت یبانی عملیاتی کافی و مناسب برخوردار باشد و همه احتیاجات واحد ها ی عملیاتی خود را برآورده کند تا این واحد ها بتوانند به نحو مناسب و قابل قبول ی به اجرا ی وظا یف محوله بپردازند . براین اساس کیفیت تدارکات رسانی و پشتیبانی از عملی ات اصلی ، نقش بسیار مهم ی در دسترس ی به هدف دارد و هرگونه ضعف و قوت ی در ا ین زمینه ، اثرات خود را بر میزان تولید واحد ها ی عملیاتی باقی می گذارد . سیستم های لجستیک کنونی به سبک و روش سنتی می باشد . به نحوی که در این روش ابتدا تقاضا پ یش ب ینی م ی شود سپس مواد اول یه سفارش داده می شود و سپس با تخمین تقاضای موجود به سفارشات پاسخ گفته می شود . روشن است که این زنجیره به اندازه ضعیفترین پیوند خود توانمند است و هر گونه اشتباه در هر جایی از این زنجیره می تواند فرآ یند درونی زنجیر را با تهد ید مواجه سازد . این مسئله باعث می شود که ما به فناوری های نو ین اطلاعاتی و ارتباطی که تاثیر قابل ملاحظه ای در عرصه لجستیک و مفاهیم مربوطه روی آوریم . یکی از مفاهیم تغییر یافته بر اساس پیشرفت علم و توسعه تجارت الکترون یکی ، لجستیک الکترونیک می باشد . در مقاله حاضر تلاش بر ا ین بوده است که ابتدا به تعر یف مختصر ی از مفاهیم و تار یخچه بپردازیم و سپس به بررسی ابعاد مختلف فناوری ها ی اطلاعاتی در زمینه لجستیک الکترون یک پرداخته و راه کارها ی عملی جهت پیاده سازی لجستیک الکترونیک در سطح یک سازمان ارائه شود .