سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز صمدیان – صمدیان،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
عسکر جانعلی زاده – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران
جواد واثقی امیری – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران

چکیده:

در تحلیل دینامیکی سازه ها عموماً فرض می شود که خاک زیر شالوده صلب است و از انعطاف پذیـری آن صرف نظـر می شود. در این حالت پاسخ سازه متأثر از خواص دینامیکی خود سازه است وانعطاف پذیری خاک، تأثیری در پاسخ سازه ندارد.با لحاظ نمودن انعطاف پذیری خاک زیر شالوده انتظار می رود پاسخ سازه تحت تأثیر سیستم دینامیکی جدید خاک-فونداسیون وسازه قرار بگیرد. اثراندرکنش خاک وسازه در پاسخ سازه ها موضوع اصلی این مقاله را در بر می گیرد. براین اســاس سازه های با یک درجه آزادی بر روی خاکی که با طبقه بندی چهارگانه زمین در آیین نامه ۲۸۰۰ ایران مطابقت دارد انتخاب و مدل مناسب نیم فضا و المان محدود برای احتساب اندرکنش خاک وسازه در نظرگرفته شده است. سپس طیف پاسخ سازه با پایه گیردار وبا احتساب اندرکنش خاک و سازه در مقابل زلزله های طبس، ناغان و السنترو به کمک نرم افزار عددی محاسبه شده است. متعاقباً طیف های محاسبه شده با همدیگر وبا طیف بازتاب آیین نامه ۲۸۰۰ مقایسه گردیده است. که بر مبنای محاسبات انجام شده می توان گفت که لحاظ کردن انعطاف پذیری خاک زیر شالـوده در پاسخ دینامیکی سازه ها تأثیر داشته و این تأثیر، متأثر از نوع خاک و زمان تناوب سازه است