سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مظاهر ضیایی – عضو هیات علمی و رئیس مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان

چکیده:

سرعت و عمق تغییرات در محیط باعث شده است تحول سازمانی به یکی از مهمترین مباحث مدیریت تبدیل شود. تحول سازمانی به دلیل فرایند پیچیده و چند بعدی آن معمولاً مشکل و زمان براست، یک جنبۀ مهم این پیچیدگی به دلیل ارتباطی است که هر تحول سازمانی با فرهنگ دارد. اگر فرهنگ را ذهنیات مشترک، ارزشها و باورهای، یک جامعه بدانیم، محول هر تحول فرهنگی تقویت برخی از این روشها و باورها و ذهنیات برخی دیگر می باشد. از آنجایی که تحول سازمانی، یک تغییر از قبل طراحی شده برای بهبود عملکرد می باشد. لازم است در طراحی و اجرای آن ویژگی های فرهنگی جامعه که برفرایند سازمانی تاثیر می گذارد. شناسایی و مدنظر قرار گیرد این ویژگیها را می توان به دو دسته اصلی نگرش جامعه به تغییر ونگرش جامعه به روابط فرد و جامعه تقسیم بندی کرد. شناخت این نگرشها نه تنها به شناخت وضعیت موجود و تعیین وضعیت مطلوب کمک می کند. بلکه باعث طراحی و برنامه ریزی بهتر فرایند تغییر و بکارگیری روشها و ابزار کارآمدتر می شود. این مقاله تلاشی است برای تعیین برخی ویژگیهای فرهنگ ایران که بر تحول سازمانی تاثیر می گذارد. در ابتدای مقاله تحول سازمانی و فرهنگ و ارتباطات آنها بررسی نظری می شود. و آنگاه برای تعیین ویژگیهای فرهنگ ایران یک تحلیل تاریخی ارائه و سپس نتایج آن با برخی مطالعات میدانی مقایسه می گردد و ودر نهایت با تلفیق مباحث ارائه شده ویژگی های فرهنگی ایران که بر موفقیت تحول سازمانی موثر است برشمرده می شود. در این مقاله برای اولین بار به جای انجام مطالعه میدانی سعی شده است از نتایج دو طرح ملی پژوهشی برای تعیین گرایش های فرهنگی ایرانیان استفاده شود. بدیهی است چنین بررسی اعتبار نتایج را بسیار بالا می برد. نتایج این مقاله نشان می دهد نگرش ایرانیان نسبت به تغییر چندان مثبتنیست، اما در صورت احساس حمایت در آن مشارکت خواهند کرد و در هر صورت تطبیق پذیری آنها با تغییر زیاد است همچنین ایرانیان، جمع گرا بوده و اولویت خاصی به رابطشان با دیگران می دهند و بردستاوردهای کوتاه مدت و ملموس تأکید می کنند و در توزیع دستاوردها، گرایش قابل توجهی به مساوات دارند.