سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرح پارسا – بیمارستان الزهرای رشت – دانشگاه علوم پزشکی گیلان
عاطفه قنبری – بیمارستان الزهرای رشت – دانشگاه علوم پزشکی گیلان

چکیده:

حوادث غیر مترقبه به عنوان مشکلات اکولوژیکی ، اورژانسی ، مرگ و میر ، آسیب ها و صدماتی که با شیوه ها و منـا بع روتین کنترل نشده و نیازمند کمک از بیرون هستند ، تعریف می گردد . بلایا ممکـن اسـت داخلـی و خـارجی بـوده یعنـی در بیرون بیمارستان و یا در داخل آن اتفاق افتد . وقایع بیرونی شامل دو دسته مهم طبیعی و انسان ساخته است . بلایـای طبیعـی شامل زلزله ، سیل ، طوفان و … و بلایای انسان ساخته شامل تروریسم بیو شیمیایی ، وقایع هسته ای ، انفجار ، آتش سوزی و … است . در چنین شرایطی چگونه باید به کمک حادثه دیدگان شتافت؟ یکی از راهکارهای مدیریتی ارائه خـدمت بـا اسـتفاده از سیستم ) DHS سیستم ارائه خدمات بهداشتی در بلایا و حوادث ) است .
متن : سیستم خدمات بهداشتی در بحران ، می تواند بخشی از صلیب سرخ جهانی باشد که هدف آن کمـک مـوثر و سـریع بـه قربانیان در شرایط اورژانس و ارائه خدمات بهداشتی و پیشگیری کننده به قربانیان حوادث و بلایای غیر مترقبـه اسـت . اهـم فعالیتهای DHS شامل حفظ ایمنی و امنیت جس می و روانی ، جستجوی پناهگاه و ارائه سایر خدمات صلیب سرخ جهانی است . مهمترین خدمات DHS در راستای تامین نیازهای بهداشتی و اورژانسی شامل :
ارائه خدمات فوری به حادثه دیدگان
سیستم ارجاع به مراقبتهای طبی و اورژانسی
ارائه خدمات جراحی و داخلی جهت حفظ سلامت
پی گیری درمانهای اساسی و فوری مرتبط با بلایا
پی گیری وسایلی چون لنز تماسی ، دندان مصنوعی ، اندامهای مصنوعی ، عینک و سـایر وسـایل حفـظ سـلامت کـه بـدنبال حوادث آسیب دیده اند .
اما چه افرادی عضو DHS هستند ؟ پزشک ، پرستار ورزیده ، پرستاران با دوره های خـاص تخصـصی، تکنـسی نهای اورژانـس ، سایر کارکنان بهداشتی و دانشجویان پرستاری . پرستارانی قادر به ثبت نام داوطلبانـه در سیـستم DHS مـی باشـند کـه فـارغ التحصیل دانشکده های پرستاری بوده و حداقل ۲۰ ساعت سابقه ارائـه خـدمت داوطلبانـه داشـته باشـند . از طـرف دیگـر ایـن پرستاران باید آگاهیهای لازم را در ارتباط با درک از حوادث غیر مترقبه و عناصر کلیدی آمادگی جهت مقابله با آن ، تعـاریف و سیستم طبقه بندی بلایا و اندازه گیری نتایج ناشی از بلایا و ۵ بخش مهم مقابله با بلایا ( آمادگی ، تخفیف، پاسـخ و درمـان ) و سر آخر چالشهای معمول مواجهه شده در بلایا را بدانند . بحث و نتیجه گیری : در صورتی پرستاران قادر به ارا یه مهارتهای مختلـف شـامل ارزیـابی سـریع جـسمی و کـاهش آلـودگی و استفاده از وسایل حفاظت کننده فردی و … جهت مقابله با بلایا هستند که تحت پوشـش سیـستم ارائـه خـدمات بهداشـتی بـه مراقبت از مصیبت دیدگان بپردازند . بنابراین باید به ساختار بنـدی ایـن سیـستم و تعیـین جایگـاه آن در هـرم ارائـه خـدمات بهداشتی در کشور پرداخت تا نقش موثرتری از دست اندرکاران ارائه خدمات بهداشتی – درمانی انتظار داشته باشیم .