مقاله لزوم اظهار خطاي پزشکي و تعارض آن با بيمه مسووليت مدني حرفه اي پزشکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۵۲ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: لزوم اظهار خطاي پزشکي و تعارض آن با بيمه مسووليت مدني حرفه اي پزشکان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمه مسووليت پزشکان
مقاله خطاي پزشکي
مقاله غرامت
مقاله حق بيمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فلسفه پزشکي حفظ و ارتقاي سلامتي مردم است. اعتماد مردم به پزشکان در بر آوردن اين منظور بسيار حياتي است. بيماران در اتباط خود با پزشک آسيب پذير هستند و اغلب از کيفيت خدمات ارايه شده به ايشان آگاه نمي شود. لذا منطقي است که اصول اخلاقي و تعهدات حرفه اي ،پزشکان را ملزم به حفظ منافع بيماران در اين رابطه نابرابر گردانند. به بيان ديگر رابطه پزشک و بيمار از نوع فروشنده خدمت و خريدار نيست بلکه رابطه وکيل و موکل در امور سلامت است و پزشکان موظف به حفاظت از منافع سلامت بيماران خود مي باشند. بر اين اساس قوانين و مقرارتي که در اين رابطه موثر هستند نيز بايد به محوريت ايمني و حفظ اعتماد بيماران توجه داشته باشند و پزشکان را در رعايت حقوق بيمار پشتيباني نمايند.
بحث: صداقت و اظهار به موقع خطا، وظيفه حرفه اي و اخلاقي پزشکان است که امکان پيگيري به موقع درمان صدمه و دريافت غرامت خسارت وارد شده به بيمار را امکان پذيز مي کند از ديگر سوي طبق تعهد حرفه پزشکي به ارتقا کيفيت خدمات، نظام سلامت موظف است تدابيري جهت گزارش و آناليز خطاهاي پزشکي فراهم کند و امکان پرداخت به حق غرامت به بيماران صدمه ديده را تسهيل نمايد. متاسفانه شرايط عمومي قرارداد بيمه مسووليت حرفه اي پزشکان نه تنها اظهار خطا را تسهيل نمي کند بلکه پزشکان را از اين اقدام باز مي دارد.
نتيجه گيري: در اين مقاله حذف بند پنج ماده هفت آيين نامه شرايط عمومي بيمه مسووليت مدني حرفه اي پزشکان و نيز تسهيل شرايط پرداخت غرامت پيشنهاد و بحث مي شود.