سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا حسینی – اداره کل جهاد خودکفایی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
حمید خوش نظری – اداره کل جهاد خودکفایی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

در مقاله حاضر به بررسی نحوه استفاده از منابع تأمین برق مجموعه جام جم در سال ۱۳۸۲ می پردازیم . در این تحقـیق، ج ـهت ایج ـاد انگی ـزه در مس ـئولان تصمی ـم گیر، سع ـی در گ ـردآوری اطلاع ـات مربوط به مصرف انرژی الکتریکی مجموعه نموده و به بررسی چهار پارامتر مصرف اکتیو، راکتیو، پیک دیماند و پارامتر مهم ضریب بار در یک دوره یک ساله پرداخته شده است . در پایان با توجه به نتایج حا صله، لزوم ایجاد واحد مدیریت انرژی در سازمان های دولتی مورد توجه قرار گرفته است .