سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

دکتر منصور گرکز – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول سازمان متبوع،
مجتبی مالی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

چکیده:

به منظور ایجاد انضباط مالی و مدیریت کارآمد در بودجه دستگاه های اجرایی، صرفه جویی خردمندانه و منطقی و استفاده بهینه از منابع در اختیار دستگاه های اجرایی، ایجاد تعادل در منابع و مصارف، جلوگیری از توسعه تصدی گری در فعالیت ها، ضمن تاکید بر مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در تحقق اهداف در چارچوب تکالیف و قانون بودجه کل کشور و پرهیز از ایجاد کسری اعتبارات، ضوابط اجرایی بودجه کل کشور برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی، شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی موضوع قانون برنامه چهارم توسعه و بانک ها و بیمه های دولتی امری ضروری می باشد. اعتبارات ماننده ماده سیال و روانی هستند که اندام تشکیلاتی دستگاه را پوشش می دهند و مانند سوختی هستند که عملیات اجرایی دستگاه را به مرحله فعلیت و عینیت هدایت می کنند به عبارت دیگر مانند ترازوئی هستند کهدر یک کفه آن عملیات و در کفه دیگر آن اعتبارات قرار دارند. این پژوهش بر آن است تا با در نظر گرفتن موارد استثنا و حالات مختلف، مدیریت مالی، قوانین و مقررات، پرسنل، کنترل در هزینه و پاره ای از مسایل و موارد خاص به سالات زیر پاسخ و آنها را مورد مطالعه قرار دهد:-نقش بودجه در فرایند مدیریت سازمانی چیست؟-مهارت های مالی مدیران شامل چه مهارت هایی می شود؟-آیا قوانین و مقررات و دستگاه هایی که همزمان با انجام فعالیت ها و وظایف قانونی دستگاه ها، بطور مستمر از بروز مفاسد مالی جلوگیری می نمایند، وجود دارد؟- مواردی که کنترل بودجه ای را در حسابداری دولتی در بعد اقتصادی حائز اهمیت می داند چیست؟-فواید راه اندازی سیستم«بودجه و اعتبارات» درسازمان چه باشد؟ در این راستا فرض این پ=ژوهش این است که«۱-منابع را باید در چارچوب یک برنامه استراتژیک اختصاص داد. ۲- باید اطمینان یافت که منابع اختصاص یافته صرف برنامه مزبور می شود.۳- چگونگی هزینه کردن را مورد نظارت قرار داد.» لیکن توصیه می شود اقدامات مذکور در این زمینه ضروری بنظر می رسد، که همه عوامل بودجه مطلوب بکار گرفته شده باشند و کارایی دستگاه و بازده حاصل از عمکلیات احیایی مورد نظر باشد و منابع مالی لازم در مقابل منابع انسانی و تاسیساتی و تجهیزاتی به طور متعادل قرار داشته باشند به نحوی که با کاهش منابع مالی خلل در حجم عملیات اجرایی حاصل نگردد. نگارنده در مقاله حاضر می کوشد با استفاده از روش پژوهشی «توصیفی-تحلیلی» ابعاد موضوع مورد نظر را مورد تبیین و امعان نظر قرار دهد.