سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی فقیهی –
سعید منصوری –

چکیده:

خدمات درمانی جزء اساسی ترین نیازهای جوامع بشری است و در میان آنها فوریت های پزشکی از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار است چرا که در حقیقت مرگ و زندگی انسان و یا انسان هایی را تحت تاثیر کیفیت خود قرار می دهند. معمولا نیاز به خدمات اورژانس بدون هیچ گونه برنامه ریزی و یا هشدار قبلی بروز می نماید و در صورت عدم ارائه خدمات درمانی مطلوب در زمان مناسب ، عوارض و نتایج جبران ناپذیری را به با خواهد آورد . از سوی دگر اورژانس های بیماستای به عنوان اولین نقطه تماس بیمار با سیتم خدمات درمانی کشور و ورودی اصلی بیمار به نظام ارائه خدمات بیمارستانی و به جهت ماهیت ویژه فرایند های عملکردی از نظر پیچیدگی ، تعدد ، فوریت زمانی خدمات و … نقش بسزایی در کاهش مرگ و میر ، اعاده سلاکمتی به مردم و ایجاد رضایتمندی از نظام خدمات درمانی کشور دارا می باشد. با عنایت به ویژگی های بر شمرده ، ساماندهی و بهینهسازی اورژانس بیمارستانی و همچنین رعایت اصول بهداشت و ایمنی به عنوان اصلیقانونمند در ارتقاء کیفی خدمات درمانی اورژانس ، اجتناب ناپذیر می باشد. رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در بیمارستان ها منجر به افزایش اثر بخشی ، کاراییو در نهایت بهره وری آنها برای بیماران کارکنان و … ایجاد کند . از سوی دیگر اهمیت ایمنی در بیمارستان از زوایای گوناگونی قابل بررسی است. زیرا بیمارستان جای حساسی برای بروز حادثه است. در دنیای پیشرفته امروز که همه امور متکی به تکنولوژی پیشرفته ، پیچیده و پر مخاطره می باشد. «هیچ چیز ایمن نیست» و همواره بیم آن می رود که بر اثر حوادث و وقایع دردناک ناشی از کار ، خسارات جبران ناپذیری به بار آید. بیمار در بیمارستان به دلیل ضعف قوای جسمی و کاهش مقاومت و گاه به دلیل ندئاشتن تحرک کافی به حمایت های اضافی و همه جانبه نیازمند است . حفظ جان و ایمنی بیماران و نیز ضرورتآمادگی مراکز درمانی در موارد بروز اتفاقات قرار داده است. ایمنی در واقع کلامی بیش نیست ، لیکن وقتی مؤثرو واقعی است که با برنامه ریزی تخصصی و بازرسی و وجود طرح ایمنی ، آموزش و تمرین در مقابله با سوانح و برنامه های بهداشتی هدفنمد و مستمر توام با آموزش های لازم همراه گردد. چنانچه مسئولین به اهمیت موضوع بحث به ویژه در بخش اورژانس واقف نگردیده و مسائل ایمنی و بهداشتی و مقابله با حوادث اضطراری در مراکز درمانی را به علت تراکم کار روزانه با خوش بینی یا غفلت توجه کافی ننمایدطرح جامع برای پیشگیری ، کنترل و کاهش عوامل خطر آفرین و مقابله با موقعیت های استثنائی نتظیم نکنند ، بدون تردید کمترین حادثه و پیشامد بزرگترین صدمه و آسیب را به جان بیماران ، کارکنان و محیط فیزیکی وارد خواهد ساخت. حال آنکه با بکار گیری فنون و اصول علمی می توان با پیشگیری منطقی از حوادث احتمالی علاوه بر حفظ جان بیماران ، پرسنل و مراجعین موجبات صرفه جویی در هزینه و جلوگیری از خسارات مادی و مالی را در مراکز درمانی فراهم نمود. هزینه بسیار بالای تولید و ارائه بهداشتی و درمانی اهمیت ایمنی و نگهداری آن را دو چندان می کند. بنابراین وظیفه مسئولین امر است که به طورفعال در زمینه کنترل خطرات فعالیت نمایند و تلاش کنند تا دستورالعمل های ایمنی کاملا اجرا و به توصیهو تقاضای های سازمانهای بیمه ، پلیس محل ، واحد آتش نشانی و سایر مؤسسات بازرسی و قانونگذاری عمل نمایند. زیرا عدم رعایت حداقل استاندارها ممکن است به معنی مسئولیت خطیر حادثه ناگوار تلقی شود.
روش مطالعه:
این مطالعه به صورت مروری – کتابخانه ای با هدف سنجش میزان رعایت و کاربرد ضوابط و مقررات ایمنی در بیمارسان ها صورت گرفته است و داده ها و اطلاعات مورد نیاز عمدتا از کتاب ، مجلات ، اینترنت جمع آوری شده است. (البته از نظرات بعضی از کارشناسان مربوطه نیز استفاده شده است).
بحث و نتیجه گیری:
نتیجه این پژوهش ضرورت و اهمیت ایمنی و رعایت ضوابط مربوطه را در بخش اورژانس بیمارستان ها به عنوان یکی از مهمترین بخش های بیمارستان و از مؤلفه های رضایتمندی مردم از کیفیت خدمات بیمارستانی تایید نموده و بررسی های انجام شده در این زمینه نشان می دهد که بایستی با در نظر گرفتن برنامه های دقیق بازرسی و نظارت ، طرح و انجام ایمنی صحیح ، آموزش ،تمرین و ممارست کارآمد در مقابله با سوانح بهداشت ، حفظ ایمنی و کارایی بخش اورژانس که گامی موثر برداریم . از سوی دیگر بایستی به این مهم نیز توجه داشته باشیم که ضوابطو مقررات ایمنی علاوه بر داشتن پشتوانه قانونی باید با شرایط محیط کاری ، ابعاد موسسه درمانی ، نوع تجهیزات و تاسیسات آنمنطبق باد تا از کاراییلازم برخوردار شود چرا که در غیر اینصورت با مشکلات عدیدهمواجهه خواهیم شد. ضوابط قانونی هر چند حامی انسانها ، کارکنانو مراجعه کنندگان به بیمارستان به شمار می روند ، ولیکن دانش ، فراستبه ویژه و انسان دوستی را نیز اقتضا می نماید. لذا برنامه ایمنی باید قابل انعطاف و عملی باشد . آموزش ادواری کارکنان در این زمینه باید به نحو جدی و پیگیر تحقق یابد . زیرا هر گونه غفلتدراین مورد به فاجعه ای جبران نا پذیر می انجامد که نه تنها مدیریت بخش و بیمارستان را درگیر پیگرد های قانونی می نماید بلکه اعتبار مراکز درمانی و فلسفه وجودی آن را در مورد مفید بودن و ارتقاء سلامت افراد جامعه مخدوش می سازد. سودمندترین رویکرد به پیشگیری از حوادث در بیمارستان نوع متعارف آن است که این رویکرد تلاش دربرقراری حداکثر کنترل نسبت به محور های فیزیکی و تجهیزات و بر رفتار مردمی که کار را انجاممی دهند.(کارکنان بیمارستان)می نمایدو باید برنامه ایمنی بیمارستان توسط پرسنل و کارکنان بخش های اورژانس به عنوان یکی از حساسترین بخش های بیمارستان در ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد. بنابراین با توجه به اهمیت لزوم رعایت و کاربرد ضوابط و مقررات ایمنی وبهداشتی مربوطه در بخش های اورژانس بیمارستانها مقاله حاضر به بررسی نسبتا جامع موارد ذیل می پردازد:
– ضرورت کاربرد اصول ایمنی در بخشاورژانس بیمارستان
– ضرورت رعایت موازین بهداشتی در بخش اورژانس بیمارستان
– نقش مدیریت در کنترل و اعمال ضوابط ایمنی و بهداشتی همه جانبه و کارامد در اورژانس