سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

دکترمحمدمهدی تنعمی – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
سیدمحمود مصطفوی – شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

چکیده:

در این تحقیق موضوع رضایت شغلی استخدام شدگان شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران بین سالهای ۷۲ لغایت ۸۰ از دیدگاه شرایط احراز مورد بررسی قرار گرفته و طی آن ضمن بررسی شرح وظایف شرایط احراز وظایف موجود، تطبیق آن با مشخصات شاغلین و رضایتی که ایشان از شغل خود دارند، به بررسی این نکته که به چه دلیل شاغلینی که شرایط احراز دارند(ندارند) از شغل خود رضایت ندارند(دارند) پرداخته شده است. در این راستا جهت جمع آوری اطلاعات از روش مشاهده و توزیع پرسشنامه، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای Spss, Fox,Excel و روشهای آماری از قبیل آزمون همگوئی، اسپیرمن، کندال و کای دو استفاده شده است. بطور کلی نتایج و یافته های تحقیق بیانگر آن است که درصد کارکنان واجد شرایط احراز بطور معنی داری از کارکنان فاقد شرایط احجراز بیشتر است. از سوی دیگر نسبت افراد راضی (ناراضی) در هر دو گروه واجد شرایط احراز و فاقد شرایط احراز، اختلاف معنی دار با یکدیگر ندارند. بر اساس نتایج حاصله پیشنهاد می گردد که نسبت به انجام مهندسی مجدد مشاغل اقدام ، و با توجه به وجود عوامل موثر بر شرایط احراز به غیر از تحصیل و تجربه شرایط احراز بعضی از مششاغل مورد تجدید نظر قرار گیرد.