سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا موقری – دانشگاه علوم پزشکی تهران – دانشکده پرستاری و مامایی – بیمارستان شرکت نف
محسن وکیلی صادق – دانشگاه علوم پزشکی تهران – دانشکده پرستاری و مامایی – بیمارستان شرکت نف
شهرام رحیمی – دانشگاه علوم پزشکی تهران – دانشکده پرستاری و مامایی – بیمارستان شرکت نف

چکیده:

تدارک به موقع وموثر مراقبتهای پزشکی به بهترین وجهه ممکن به جمعیت در معرض خطر از طریـق تـدارک وداشـتن طـرحDisaster Plan امکان خواهد بود . در این طرح اهداف پیشگیرانه از نظر امدادی وبهداشتی باقابلیت های زیر درنظر گرفته مـی شود : قابل فهم ودرک برای کلیه کارکنان – با قابلیت اجرای نمایشی حد اقل سالی دوبار . در نظر گرفتن کمک از سایر سازمانها از قبیل آتش نشانی و … استفاده حد اکثر ازکارکنان ومنـابع سـازمانی . رعایـت یـک سـری اصـول اولیـه از قبیـل سـادگی،قابلیت اجرا،قابلیت پذیرش وپیش بینی و … در نظر گرفتن یک سر ی اقدامات مقـدماتی شـامل تجزیـه وتحلیـل موقعیت،برنامـه ریـزی عملیاتی،آموزش وتلیم به جامعه . در نهایت با توجه به وجود تفاوت هـا درتخـصص منابع،تـسهیلات وموقعیـت مکـانی وتنـوع کارکنان،طرحی ارائه خواهد شد که در کوتاهترین زمان ممکن با حد اکثر تلاش ظاهر شده، وبا توجه به اس تاندارد های جهـانی که هر بیمارستانی می بایست با توجه به موقعیت وشرایط خود Disaster Plan مخصوص به خودداشته باشد،در این جهت نیز همگام با دیگر کشور بتوانیم با داشتن Disaster Plan مناسب موقعیتی وناحیه ای گامی موثر در جهت ارتقاء کیفیت عملکـرد بهداشت ودرمان برداشته باشیم .