سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

هدایت کارگرشورکی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی، مشاور در امور سازمان و مدیریت و عضو انجمن م

چکیده:

نویسنده مقاله حاضر را اعتقاد بر آنست که برای بهبود شرایط نظام امداد و نجات در کشورمان، مهمترین عامل همانا مدیریت این نظام محسوب می شود و لذا این مقاله می کوشد تا با بهره گیری از مدل عمومی مدیریت استراتژیک و کالیبره کردن عناصر، مفاهیم و نظریات این رویکرد مدیریتی نسبت به ارائه مدلی کاربردی در زمینه مدیریت استراتژیک نظام امداد و نجات اقدام نماید و در این راه فرآیند کلی مدیریت استراتژیک دنبال می شود که مراحل پنجگانه زیر را در بردارد:
۱- تعیین رسالت و اهداف
۲- تحلیل درونی
۳- تحیل بیرونی
۴- انتخاب استراتژی
۵- اجرا
پژوهش حاضر بدنبال یافتن پاسخی مطمئن برای این سوال اساسی تلاش می کند که آیا می توان عناصر و مفاهیم مدل عمومی مدیریت استراتژیک را به عرصه نظام امداد و نجات در ایران انتقال داد؟ بعبارتی، هدف از انجام این تحقیق، ایجاد ارتباط و تناظر میان اصول و روندهای پذیرفته شده مدل عمومی مدیریت استراتژیک از یک طرف و نمادها و روشهای رایج در نظام امداد و نجات از سوی دیگر میباشد.
این پژوهش بصورت کتابخانه ای و به روش تطبیقی انجام می گیرد و عناصر مختلف دو سیستم، بمنظور نیل به هدف تحقیق، مطابقت داده می شود.
در راستای انجام تحقیق، مقاله حاضر سرانجام به این استنتاج خواهد رسید که می توان رویکرد مدیریت استراتژیک را در عرصه نظام امداد و نجات پیاده سازی و اجرا نمود. در همین راستا، مصادیق و معادلهای مختلف در مورد مدیریتاستراتژیک امداد و نجات مورد تعریف و تشریح قرار خواهند گرفت. در پایان ، بر مبنای نتایج و یافته های تحقیق و نیز سایر نظریات موجود، پیشنهادهای چندی نیز ارائه گردیده است.