سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم پازکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیس
افشین تکدستان – عضو هیات علمی گروه مهندسی

چکیده:

بر اساس مطالعات به عمل امدهاکنون بسیاری از کشورها کمپوست با در نظر گرفتن شرایط عملی و و مسائل زیست محیطیو بهداشت محیطی جنبه های اقتصادی میزان و کیفیت زباله به طرق مختلف صنعتی و غیر صنعتی تهیه می گردد به طوریکه در سالهای اخیر تولید کمپوست در جهان بسیار پیشرفته شده است. در اکثر شهرها مواد زائد آلی قبل تبدیل به کمپوست حدود ۷۰ و در برخی شهرها ۸۰%مواد زائد شهری را شامل یشود.تهیه ی کود از زباله علاوه بر کنترل زباله و بازیافت مواد قابل فساد آن دارای ارزش اقتصادی ویژه ای است که از طریق فروش کمپوست به وجود می اید.این در امد میتواند به خوبی جوابگوی بسیاری از هزینه های جمع اوری و دفع زباله باشد. برای مکپوست حاصل از مواد ذائد جامد استانداردهای فیزیکیشیمیایی و بیو لوژیکی متفاوتی در مرحله تولید و مصرف ان وجود دارد از جمله میتوان استاندارد های سازمان جهانی بهداشت سازمان محیط زیست آمریکا -سوئیس-اتریش-آلمان-فرانسه-دانمارک و… را نام برد اما هنوز در ایران استاندارد مشخص در این زمینه نیست.در تعیین خصوصیات فیزیکی کمپوست بایذ اندازه ی ذرات پیشرفت عمل تبخیر مقدار درصد مواد غیر مفید از قبیل پلاستیک – شیشه – کاغذ و… متناسببا نوع مصرف بررسی شود.در خصوصیات شیمیایی کمپوست میزان مواد مغذیمواد معدنی فلزات سنگین و ترکیبات آلی سمس در نظر گرفته میشود و در خصوصیات بیولوژیکی عامل بیماری زا از قبیل باکتری – ویروس و تخم انگل در نظر گرفته میشود.در کشور ما کمپوست یکی از اولویت های مهممدیریت پسماند شهریست در توسعه صنایع کمپوست از زباله مخلوط در صورت عدم رعایت جنبه های بهداشتی زیت محیطی و اقتصادی مثل بلایی نا خواسته سلانت جامعهمحیط زیست کشور را تهدید میکند. عدم وجود ضوابط و استاندارد از یک سو و فقران آزمایشگاهای رفرانس و ناتوانی در انجام ازمایشهای ضروری در این زمینه عواملی است که بایستی به ان توجه کرد.بنب بر این شناخت استاندارد های فیزیکی و شیمیا یی و بیو لوژیکی برای مسئولین و دست اند کاران مواد زائد جامد در کشور الزامیست.