مقاله لوكاليزاسيون پروتئين هم اكسيژناز درديواره راه هوايي مصدومين با گاز خردل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در طب جانباز از صفحه ۳۶ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: لوكاليزاسيون پروتئين هم اكسيژناز درديواره راه هوايي مصدومين با گاز خردل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سولفور موستارد
مقاله هم اكسيژناز
مقاله اكسيدانت،آنتي اكسيدانت
مقاله ايمونوهيستوشيمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوراني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرباقري ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي رودكنار مهريار
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني فولادي عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سولفورموستارد (SM) به عنوان يك عامل شيميايي جنگي شناخته شده و مكررا ” توسط رژيم بعثي عراق عليه ايران مورد استفاده قرارگرفت. در حال حاضر بيش از ۴۰۰۰۰ مصدوم شيميايي به جا مانده از جنگ تحميلي از ضايعات ريوي ناشي از گاز خردل رنج مي برند. اين تركيب سبب توليد راديكال هاي آزاد اكسيژن مي شود كه فعال شدن مولكول هاي التهابي را به دنبال دارد. يكي از پروتئين هاي بسيار مهم كه اث رات مضر راديكال هاي آزاد را كاهش مي دهد مولكول هم اكسيژناز (HO) است كه در بسياري از عملكردهاي سلولي دخالت دارند و مهمترين ويژگي شان نقش آن ها به عنوان متعادل كننده استرس هاي اكسيداتيوي در سيستم تنفسي مي باشد.
مواد و روش ها: ۱۲ نمونه بيوپسي راه هوايي (۸ نمونه شيميايي و ۴ نمونه كنترل) پس از تثبيت در پارافرمالدئيد برش هاي ۲۰ ميكروني توسط كرايواستات تهيه گرديد. ميزان حضور مولكول HO1، يكي از پلي مورفيسم هاي HO با روش ايمونوهيستوشيمي در نمونه هاي جانبازان شيميايي و كنترل بررسي و مورد مقايسه قرار رفتند.
يافته ها: در مقايسه با بيان پايه مولكول HO در ديواره راه هوايي نمونه هاي كنترل، عكس العمل نمونه هاي شيميايي نسبت به آنتي بادي هم اكسيژناز در اپي تليوم ديواره را هوايي منفي است.
نتيجه گيري: با توجه به اين كه مولكول HO نقش مهمي را در حفاظت سلول بر عليه استرس هاي اكسيداتيو از جمله مسموميت با سولفور موستارد بازي مي كنند. پس مي توان نتيجه گيري كرد كه عدم حضور اين عامل محافظت كننده ممكن است دليلي براي مزمن شدن و تداوم بيماري مزمن انسدادي ريوي در جانبازان شيميايي باشد.